Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk
Citeertitel Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-08-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-07-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, Jaargang 2017, Nr.173899
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 2.1.6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-08-2017 nieuwe regeling 04-07-2017
Gemeenteblad, Jaargang 2017, Nr.173899
Onbekend.

Regeling mantelzorgwaardering Noordwijk

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

Gelet op

artikel 2.1.6. van de Wmo 2015 (op grond waarvan gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers);

 

artikel 15 lid 4 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Noordwijk 2015 (waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van cliënten bij nadere regeling bepaalt);

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Regeling mantelzorgwaardering Noordwijk

 

Artikel 1.         Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Mantelzorg:      Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015).

Mantelzorger:      Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgwaardering:      De jaarlijkse blijk van waardering, die de gemeente wil geven aan mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Noordwijk.

Mantelzorgpas:      Een pas uitgegeven door de gemeente Noordwijk ten behoeve van Mantelzorgers. Via de pas wordt aan mantelzorgers de jaarlijkse blijk van waardering toegekend in de vorm van een tegoed. Dit tegoed is besteedbaar bij de aangesloten winkels en welzijnsvoorzieningen.

Artikel 2 Doel van de mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college van B&W een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan inwoners van de gemeente Noordwijk structurele mantelzorg verlenen.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Noordwijk structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Doelgroep

 1. 1.De waardering kan worden toegekend aan mantelzorgers die:

 1. a.Mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Noordwijk en;

 2. b.Mantelzorg verlenen aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en;

 3. c.Deze mantelzorg meer dan 8 uren per week en langer dan 3 maanden verlenen.

Artikel 5 Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een tegoed op de Mantelzorgpas Noordwijk. De waarde van het tegoed wordt per kalenderjaar door het college vastgesteld.

Artikel 6 Aanvraag

 1. 1.De aanvraag kan worden gedaan door zowel de mantelzorger voor zichzelf als door de mantelzorgontvanger voor de mantelzorger.

 2. 2.De mantelzorgontvanger kan een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die aan hem of haar mantelzorg verlenen.

 3. 3.De mantelzorger kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij aan meerdere personen in de gemeente Noordwijk mantelzorg verleent.

 4. 4.De mantelzorger kan slechts één keer per jaar de mantelzorgwaardering ontvangen.

 5. 5.De mantelzorgwaardering kan slechts in één gemeente per jaar worden aangevraagd.

Artikel 7 Aanvraagformulier

 1. 1.Het college stelt een aanvraagformulier vast en ter beschikking.

 2. 2.De aanvraag wordt met een digitaal of papieren aanvraagformulier ingediend.

 3. 3.Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 4. 4.Het aanvraagformulier bevat ten minste de volgende gegevens:

 1. a.Naam, adres, en geboortedatum van de mantelzorger;

 2. b.Naam, adres en geboortedatum van de mantelzorgontvanger;

 3. c.kenmerken van de mantelzorg, intensiteit van de mantelzorg en welke relatie mantelzorger en zorgvrager tot elkaar hebben;

Artikel 8 Aanvraagperiode

 1. 1.De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. 2017 is een overgangsjaar waarin de aanvraagperiode zal lopen van 15 augustus tot 31 december.

 2. 2.Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden in behandeling genomen bij de opening van de aanvraagperiode van het daaropvolgende jaar.

Artikel 9 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 1. 1.De mantelzorger zal als mantelzorger geregistreerd worden.

 2. 2.De gemeentelijke welzijnsorganisatie kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 3. 3.De gemeentelijke welzijnsorganisatie zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

 4. 4.Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. De gemeentelijke welzijnsorganisatie kan controleren of ook bij een andere gemeente een aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. 1.Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie.

 2. 2.De regeling wordt aangehaald als: Regeling Mantelzorgwaardering Noordwijk.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 4 juli 2017.

 

de secretaris,                     de burgemeester,

 

 

L. van der Pol                     J. Rijpstra