Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Besluit van algemeen belang camperplaatsen Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Besluit van algemeen belang camperplaatsen Noordwijk
Citeertitel Besluit van algemeen belang camperplaatsen Noordwijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-09-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-07-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, 14-09-2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mededingingswet, art. 25h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-09-2017 nieuwe regeling 06-07-2016
Gemeenteblad, 14-09-2017
Onbekend.

Besluit van algemeen belang camperplaatsen Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van Noordwijk van 07 juli 2016

Gelezen:

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016;

Gelet op:

Artikel 25h van de mededingingswet;

BESLUIT :

Vast te stellen:

 

Artikel 1 Aanwijzing

De volgende activiteit als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet aan te merken:

  1. a.het aanwijzen van een drietal camperplaatsen op een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard zonder verdere voorzieningen.

Toelichting

De Wet Markt en Overheid (waarmee de Mededingingswet is gewijzigd) geeft gedragsregels voor economische activiteiten die overheden verrichten met als doel om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen. Onder economische activiteit wordt verstaan het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De wet geeft gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden als zij economische activiteiten verrichten. De Wet Markt en Overheid verplicht overheden de integrale kosten van een economische activiteit door te rekenen in de verkoopprijs. Voor economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang geldt de gedragsregel niet wanneer de gemeenteraad heeft vastgesteld dat er sprake is van een algemeen belang.

 

Op 4 november 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om binnen de gemeente Noordwijk een aantal plekken aan te wijzen waar toeristen met campers kunnen verblijven/overnachten. Dit heeft geleid tot de intentie om drie camperplaatsen te realiseren op het meest noordelijke, in de duinen gelegen parkeerterrein aan de westzijde van de Koningin Astrid Boulevard (ter hoogte van huisnummer 23) voor een proefperiode van een jaar met een maximale parkeerduur van 48 uur. Na de proefperiode volgt een evaluatie van het gebruik van de camperplaatsen en een nadere afweging over het eventueel voortzetten hiervan.

Door het inrichten van een drietal camperplaatsen op een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard zonder verdere voorzieningen aan te leggen en hier een parkeertarief aan te koppelen met een maximale parkeerduur wordt de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Noordwijk bevorderd.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit  besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevat.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van een spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Noordwijk, 7 juli 2016

De griffier,               De voorzitter,

R.S. van Belzen               J. Rijpstra