Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging: Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard
Citeertitel Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-09-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-06-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, 14-09-2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-09-2017 nieuwe regeling 27-06-2017
Gemeenteblad, 14-09-2017
Onbekend.

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging:

Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard

Besluit van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 27 juni 2017  

Overwegingen:

dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2017 (APV 2017) nadere besluiten kan nemen ter uitwerking van diverse artikelen uit deze verordening;

 

dat ingevolge artikel 4:18 eerste lid APV 2017 het verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemde of mede bestemd;

 

dat ingevolge artikel 4:19 eerste lid APV 2017 het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet van toepassing is op de door het college aangewezen plaatsen;     

 

dat een motie is aangenomen op 4 november 2011 waarin gevraagd wordt om binnen de gemeente Noordwijk een aantal plekken aan te wijzen waar toeristen met campers kunnen verblijven/overnachten;

 

dit heeft geleid tot de intentie om drie camperplaatsen te realiseren op het meest noordelijke, in de duinen gelegen, parkeerterrein aan de westzijde van de Koningin Astrid Boulevard (ter hoogte van huisnummer 23) voor de proefperiode van één jaar;

 

deze maatregel kan worden bewerkstelligd door ter plaatse parkeervakken van 5m x 8m aan te duiden middels markering, waarvan het gebruik enkel is voorbehouden aan campers, wat middels het plaatsen van bebording kenbaar wordt gemaakt;

 

dat het niet wenselijk is dat campers langer dan twee overnachtingen op deze locatie te plaatsen omdat hiermee andere camperaars de mogelijkheid wordt ontnomen om van de betreffende parkeerplaatsen gebruik te maken en dat daarom middels het aanbrengen van onderborden met de tekst “max. 48 uur art. 4:19 APV” kenbaar wordt gemaakt dat het gebruik van de plaatsen voor maximaal 2 dagen is toegestaan;

 

dat het plaatsen van een camper ten behoeve van recreatief nachtverblijf op voornoemde locatie gelet op de doelgroep, voorgestane tijdsduur, situering en te treffen maatregelen niet zal leiden tot een aantasting van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu of de verkeersveiligheid en het daarom te motiveren is om tot de onderhavige aanwijzing over te gaan;

 

na de proefperiode een evaluatie van het gebruik van de camperplaatsen volgt en een nadere afweging over het eventueel voortzetten hiervan.          

 

BESLUIT:

het “Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017” als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Aanwijzing

Het “Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017” wordt gewijzigd als volgt:

De tekst:

 

Artikel 17 (aanwijzing kampeerplaatsen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden volgende plaatsen aangewezen als plaatsen waar het niet verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4:18 APV, een kampeermiddel voor ten hoogte 48 uur buiten een kampeerterrein te plaatsen: (gereserveerd)

wordt vervangen door:

Artikel 17 (aanwijzing kampeerplaatsen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden volgende plaatsen aangewezen als plaatsen waar het niet verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4:18 APV, een kampeermiddel voor ten hoogte 48 uur buiten een kampeerterrein te plaatsen:

de parkeervakken op het parkeerterrein aan de westzijde van de Koningin Astrid Boulevard (ter hoogte van huisnummer 23) zoals aangeduid in bijlage 2 behorend bij dit aanwijzingsbesluit.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit  besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017, 1e wijziging.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris,               De burgemeester,

A.J.C. van der Pol               J. Rijpstra