Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019
Citeertitel Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad
Onbekend.

Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019

 

 

Toelichting algemeen

Huishoudens kunnen financieel in de problemen komen om verschillende redenen. Om er voor te zorgen dat huishoudens niet tussen wal en schip raken, voert de gemeente Noordwijk een lokaal armoedebeleid uit, welke is vastgelegd in de nota ‘Minima doen mee’.

 

Er zijn diverse regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij (bijzondere) bijstandsverlening door de ISD Bollenstreek niet mogelijk is, doch wel sprake is van een schrijnende noodsituatie. De gemeente Noordwijk vindt dat daar in aansluiting op de bestaande regelingen voorzien moet worden. Daarom is een lokaal noodfonds ingesteld.

 

Op basis van deze deelverordening wordt het college aangewezen om de regeling uit te voeren. Het college mandateert deze bevoegdheid aan de afdelingsmanager Ruimte en Samenleving. Onzeker is in hoeverre beroep zal worden gedaan op het noodfonds. Het noodfonds wordt gevoed met € 11.141,-- afkomstig uit de extra rijksgelden voor armoedebestrijding. In deze verordening wordt bepaald dat bijdragen worden verstrekt voor zover het budget toereikend is.

 

Artikelen

1.     Doelgroep

     In aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds:

     inwoners/huishoudens uit de gemeente Noordwijk die:

     a.     minimaal 6 maanden ingeschreven staan in de gemeentelijke basisregistratie           personen (BRP) van Noordwijk;

     b.     een zelfstandige woonruimte bewonen en

     c.     een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum.

 

2.     Bevoegdheid

a.     Het college kan op aanvraag een bijdrage verstrekken indien sprake is van een schrijnende noodsituatie als gevolg van onvoldoende inkomen in een huishouden.

     b.     Daarbij stelt het college vooraf uitvoeringsregels vast.

 

3.     Criteria

Een bijdrage uit het noodfonds welke dient tot leniging van noodsituaties kan uitsluitend worden verstrekt indien de schrijnende noodsituatie:

     a.     acuut is;

     b.     incidenteel is;

     c.     van beperkte omvang is;

     d.     niet kan leiden tot een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of                toereikend is;

     e.     oplosbaar is met een incidentele bijdrage.

 

4.     Vorm

     a.     Een bijdrage wordt in de vorm van een eenmalige gift;

b.     Uitbetaling vindt plaats in natura, tenzij een dringende reden is dat uitbetaling in geld aan de orde is;

     

5.     Procedure

     a.     De aanvraag wordt ingediend bij het college;

     b.     De aanvraag bevat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de                beoordeling;

     c.     De aanvraag bevat de reden van de aanvraag en is door de aanvrager                ondertekend;

     d.     De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Binnen een           termijn van 3 werkdagen wordt een besluit genomen;

     e.     De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld;

     f.     Bij het onderzoek kan, indien het college dit noodzakelijk acht, advies worden           ingewonnen bij derden.

 

6.     Hoogte van de bijdrage

     a.     Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.500,--.

     b.     Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor                beschikbare budget toereikend is.

 

7.     Evaluatie

a.     Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd. Daarna vinden jaarlijks rapportages plaats. Op basis van de rapportage 2017 wordt besloten tot al dan niet in stand houden van het fonds.

b.     Het college doet hierbij in elk geval verslag van het aantal aanvragen, de aard van de aanvragen en eventuele aandachtspunten.

 

8.     Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze verordening afwijken van het in de verordening gestelde.

 

Deze verordening is vastgesteld door de raad van Noordwijk op 15 december 2016

 

Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

 

 

 

 

Y. Hermans,                              J. Rijpstra

griffier wnd                              voorzitter