Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Deelverordening Ondernemersfonds Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Deelverordening Ondernemersfonds Noordwijk
Citeertitel Deelverordening Ondernemersfonds Noordwijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-08-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 25-08-2016
Gemeenteblad
Onbekend.

 

 

De Raad van de gemeente Noordwijk, bijeen in zijn openbare vergadering van 25 augustus 2016

 

Gelezen het voorstel van

 

burgemeester en wethouders van 7 juni 2016 ;

 

Gelet op artikel 147 Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Deelverordening Ondernemersfonds Noordwijk

 

 

Artikel 1.         Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 1. a.College: College van Burgemeester en Wethouders;

 2. b.Raad: raad van de gemeente Noordwijk;

 3. c.Stichting; de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk

 

 

Artikel 2.     Reikwijdte van de verordening

 

Deze verordening is van toepassing op de subsidiëring van het Ondernemersfonds Noordwijk.

 

Artikel 3.     Algemene eisen

 

 1. 1.Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie dient de stichting rechtspersoonlijkheid te bezitten, waarvan de bewijsstukken eenmalig ten genoegen van het college van burgemeester en wethouders dienen te worden overgelegd.

 2. 2.De gesubsidieerde stichting dient statutair gevestigd te zijn in de gemeente Noordwijk.

 3. 3.De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de stichting, die het beheer over het ondernemersfonds voert of gaat voeren.

 4. 4.Er is een convenant gesloten tussen de gesubsidieerde stichting en de gemeente Noordwijk.

 

Artikel 4.     Bevoegdheden

 

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 5.     Aanvraag van de subsidie

 

 1. 1.De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend bij het college.

 2. 2.De Stichting dient uiterlijk op 1 januari van het subsidiejaar het verzoek om toekenning van de subsidie in bij het college.

 3. 3.Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

 1. a.een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd en hoe deze activiteiten passen in het convenant;

 2. b.een begroting van de activiteiten, waar subsidie voor wordt aangevraagd.

 

 

Artikel 6.        Betaling en bevoorschotting

 1. 1.De betaling van de subsidie vindt plaats in 2 termijnen (april en augustus) door middel van bevoorschotting van de subsidie. In het besluit tot subsidieverlening worden de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald.

 2. 2.Met betrekking tot het eerste jaar (2017) kan de stichting per 1 april een voorschot vragen van maximaal 150.000 euro.

 

 

Artikel 7.     Vaststelling van de subsidie

 

Binnen 4 maanden na afloop van het subsidiejaar wordt door de stichting een schriftelijke aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie bij het college ingediend.

 

De volgende stukken worden bijgevoegd:

 

 1. a.Een financieel verslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de verleende subsidie, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

 2. b.Een overzicht van uitgekeerde subsidies aan de verschillende onderscheiden geografische gebieden en sectoren en de opgebouwde reservering voor betreffende gebieden en sectoren.

 3. c.De balans van de stichting per 31 december van het betreffende subsidiejaar.

 4. d.Een inhoudelijk verslag waaruit duidelijk blijkt in hoeverre de afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd.

 5. e.De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien het daar aanleiding toe ziet, voor rekening van het gemeentebestuur, een al dan niet aanvullend accountantsonderzoek te laten verrichten. De stichting verleent in dit geval haar volledige medewerking door het beschikbaar stellen van gegevens en anderszins.

 

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling en genoemde stukken stelt het College van Burgemeester en Wethouders de subsidie binnen 13 weken definitief vast.

 

Artikel 8.        Reserves

 

Met het oog op toekomstige uitgaven kan de stichting delen van de subsidie maximaal 3achtereenvolgende jaren reserveren. In haar administratie maakt de stichting inzichtelijk welk bedrag wordt gereserveerd en aan welk onderscheiden geografisch gebied of vereniging de reservering beschikbaar kan worden gesteld.

 

Gelden die na 3jaar niet zijn besteed, ondanks de ondersteuning en inzet vanuit de stichting naar en met het betreffende deelgebied (of deelgebieden), vallen vrij in een reserve voor gemeente brede initiatieven van de stichting.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

 

Artikel 10. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Deelverordening Ondernemersfonds Noordwijk’.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 25 augustus 2016

 

 

De griffier,                                De voorzitter,

 

J. Rijpstra

R. van Belzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160825_R_15_getekend_Raadsvoorstel_convenant_en_deelverordening_ondernemersfonds_Noordwijk

160825_R_15_getekend_Raadsvoorstel_convenant_en_deelverordening_ondernemersfonds_Noordwijk (PDF)
Omschrijving:

160825_R_15d_getekende_deelverordening_ondernemersfonds_Noordwijk_met_data

160825_R_15d_getekende_deelverordening_ondernemersfonds_Noordwijk_met_data (PDF)
Omschrijving: