Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure
Citeertitel Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 09-11-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 03-11-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-11-2016 nieuwe regeling 03-11-2016
GVOP
Onbekend.

Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure

 

Het coördinatiebesluit (artikel 3.30Wro) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover het betreft een wijzigings- of uitwerkingsplan of een uitgebreide afwijkingsprocedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo) in combinatie met andere besluiten waar het college bevoegd gezag is.

 

161103 R D2 getekend raadsbesluit Delegatie coordinatiebesluit

161103 R D2 getekend raadsbesluit Delegatie coordinatiebesluit (PDF)
Omschrijving: