Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Instellingsbesluit Warenmarkt

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015
Citeertitel Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 21-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-10-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Noordwijker, 20-01-2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-01-2016 nieuwe regeling 27-10-2015
De Noordwijker, 20-01-2016
Onbekend.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

overwegen dat:

 

thans het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt van kracht is waarin staat omschreven dat op de dinsdag aan de kop van de Hoofdstraat grenzend aan de Huis ter Duinstraat van 10:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur de Versmarkt plaatsvindt en op de donderdag de weekmarkt op het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat van 11:00 uur tot 17:00 uur;

 

dat de Versmarkt onvoldoende onrendabel is gebleken en dat er geen ondernemers meer zijn die aan de markt wensen deel te nemen;

 

dat daarmee de Versmarkt aan bestaansrecht heeft verloren en er geen noodzaak meer is om de dinsdag eveneens als marktdag in te stellen;

 

dat het daarom wenselijk is om het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt in te trekken en een nieuw Instellingsbesluit Warenmarkt vast te stellen waarmee de donderdag ten behoeve van de warenmarkt aan de Susanna van Ettenstraat nog als enige marktdag wordt ingesteld;

 

gelet op artikel 160, lid 1, sub h van de Gemeentewet

 

besluiten in te stellen:

 

de warenmarkt van de gemeente Noordwijk

 

 1. 1.De warenmarkt vindt plaats op de donderdagen op het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, perceelnummer 3793 en conform het gearceerde in de bijbehorende kadastrale tekening van 11:00 uur tot 17:00 uur;

 

 1. 2.In afwijking van artikel 1 wordt de warenmarkt in overleg met de marktcommissie op een ander moment georganiseerd wanneer :

 

  1. a.de marktdag samenvalt met één van de in artikel 2, lid 1, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen;

  2. b.als de marktdag samenvalt met bevrijdingsdag;

  3. c.of in bijzondere omstandigheden.

 

 1. 3.Dit besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.

 

 1. 4.Het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt vastgesteld op 31 mei 2011 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

 

 1. 5.Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015.

 

 

Noordwijk, 27 oktober 2015

 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

De secretaris,                              De burgemeester,

 

 

drs. ir. J.W. de Vos MPA          J. Rijpstra

 

 

 

 

Toelichting

Artikel 2:

Uit de praktijk is gebleken dat wanneer de donderdag bijvoorbeeld op een feestdag valt (denk hierbij aan Kerstmis), de warenmarkt in goed overleg met de marktcommissie op een andere dag wordt georganiseerd. Dit houdt in dat dan van het uitgangspunt dat de warenmarkt op de donderdag plaatsvindt wordt afgeweken. Om een dergelijke afwijking te legitimeren, is de onderhavige bepaling opgenomen waarin tot uiting komt dat de weekmarkt op een andere dag dan de donderdag mag plaatsvinden wanneer sprake is van bijvoorbeeld feestdagen, bevrijdingsdag of in het geval van bijzondere omstandigheden. Voor wat betreft bijzondere omstandigheden kan hierbij worden gedacht aan het verrichten van werkzaamheden aan het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat of dat er een evenementen plaatsvindt. Uitgangspunt hierbij is dat de verschuiving van de markt naar een ander moment in de week in goed overleg met de marktcommissie plaatsvindt.

Instellingsbesluit Warenmarkt 2015 ondertekende versie

Instellingsbesluit Warenmarkt 2015 ondertekende versie (PDF)
Omschrijving: