Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015
Citeertitel Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2018
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 25-02-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2015
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-02-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 lid 1 en art. 149
 2. Aanbestedingswet, art. 2.24 a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-02-2015 01-01-2015 31-12-2018 nieuwe regeling 18-02-2015
GVOP
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 februari 2015

 

De raad der gemeente Noordwijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2014;

 

Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet

Gelet op artikel 18 Richtlijn 2004/18 jo 2.24 a Aanbestedingswet

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING ALLEENRECHT GEMEENTELIJK GROENONDERHOUD NOORD 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.Groenbeheerplan: Het plan waarin is uitgewerkt waaraan het beheer van het gemeentelijk openbaar groen dient te voldoen;

 2. b.Gemeentelijk openbaar groen: De vrij toegankelijke beplanting zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;

 3. c.Groenonderhoud: Onder groenonderhoud wordt hier verstaan het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-geïndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen; in het kader van deze verordening betreft dit voornamelijk schoffelwerkzaamheden in het noordelijk deel van Noordwijk dat wordt begrensd door Lageweg (oostkant van Noordwijk), Schiestraat, Heilige Geestweg, Zeestraat, Nieuwe Zeeweg, Schoolstraat, Lage Wurft (westkant van Noordwijk);

 4. d.Wet: De Wet sociale werkvoorziening

 5. e.SW-bedrijf Maregroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

 6. f.SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

 

Artikel 2. Reikwijdte

 1. a.Deze verordening is van toepassing op het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 2. b.Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op groenonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

 3. c.Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 

Artikel 4. Uitvoering

 1. a.Het college verstrekt met inachtneming van het Groenbeheerplan de Maregroep opdracht voor het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1;

 2. b.In de opdrachtverstrekking aan de Maregroep wordt opgenomen op basis van welke parameters de compensatie aan de Maregroep plaatsvindt. Tot deze parameters behoren tenminste: het rooster (dienstregeling), de capaciteit (per perceel) en het subsidiebedrag (per perceel).

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 18 februari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en is van kracht tot en met 31 december 2018.

 

Artikel 6. Vervallen voorgaande verordening

Met het in werking treden van deze verordening vervalt de verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2014.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015’.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2015

 

 

De gemeenteraad van Noordwijk,

De griffier,             De voorzitter,