Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

beleidsregel benoeming tot babs voor één dag

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling beleidsregel benoeming tot babs voor één dag
Citeertitel beleidsregel benoeming tot babs voor één dag
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 16-10-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-10-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Witte Weekblad, 15-10-2014
GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, art. 1:16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-10-2014 nieuwe regeling 07-10-2014
Witte Weekblad, 15-10-2014
GVOP
Onbekend.

 

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

 

Artikel 1 Benoeming

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

 

Artikel 2 Voorwaarden

De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot (b)abs, is op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam in een andere gemeente, en is beëdigd bij de Nederlandse rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst is benoemd.

 

Artikel 3 Aanvragen

 1. 1.Het bruidspaar en de babs voor één dag dienen een aanvraagformulier in te vullen en

te ondertekenen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot de benoeming van de babs voor één dag.

 1. 2.De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd door de babs voor één dag:

  1. a.een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  2. b.een kopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs

werkzaam is;

  1. c.een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;

  2. d.een recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (b)abs

werkzaam is.

 1. 3.Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente

Noordwijk zijn ontvangen.

 

Artikel 4 Ceremonie

 1. 1.De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Noordwijk om

afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga.

 1. 2.De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie

en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 1. 3.Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere

gemeente is.

 

Artikel 5 Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken

 

Artikel 6 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Noordwijk vergoed.

 

Artikel 7 Kosten

 1. 1.De kosten voor benoeming en/of beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en zijn opgenomen in de legesverordening.

 2. 2.Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

 

Artikel 8 Geregistreerd Partnerschap

In deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners gelezen worden en

voor huwelijk het geregistreerd partnerschap.

 

Artikel 9 Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders besluiten de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing te laten.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1.     Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

2.     Deze regeling kan worden aangehaald als “beleidsregel benoeming tot babs voor één

     dag”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 7 oktober 2014.

 

De secretaris,                              De burgemeester (wnd.),

 

 

 

drs.ir. J.W. de Vos MPA                    drs. J.P.J. Lokker

Week 42 - publicatiedatum 15 oktober (2)

Week 42 - publicatiedatum 15 oktober (2) (PDF)
Omschrijving:

Beleidsregel babs voor 1 dag getekend

Beleidsregel babs voor 1 dag getekend (PDF)
Omschrijving:

getekende collegenota

getekende collegenota (PDF)
Omschrijving: