Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Reglement burgerlijke stand 2015

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Reglement burgerlijke stand 2015
Citeertitel Reglement burgerlijke stand 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2015
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-10-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Witte Weekblad, 15-10-2014
GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, art. 1:16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1, 2, 3, 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 07-10-2014
Witte Weekblad, 15-10-2014
GVOP
Onbekend.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, besluit:

 

1.     In te trekken: Reglement burgerlijke stand 2010

2.     Vast te stellen: Reglement burgerlijke stand 2015.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 1. 1.De wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 2. 2.Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 3. 3.Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 4. 4.Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 5. 5.Huis der gemeente: alle gebouwen welke bij raadsbesluit of bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 6. 6.Huwelijk: een huwelijk, of geregistreerd partnerschap;

 7. 7.Verbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap;

 8. 8.Budgetverbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap met een sobere ceremonie tegen gereduceerd tarief.

 

Artikel 2 Benoeming

 1. 1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te

bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen

gedurende die de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente;

 1. 2.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het

benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 

Artikel 3 Leiding van de dienst

De teamleider Klantcontactcentrum of zijn plaatsvervanger, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 4 Openstelling

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 1. 1.Voor huwelijksvoltrekkingen in het gemeentehuis op:

  1. a.maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur – 16:30 uur;

  2. b.zaterdag van 8:30 uur – 12:00 uur.

 2. 2.Voor huwelijksvoltrekkingen in een aangewezen huis der gemeente (m.u.v.

gemeentehuis) op: maandag tot en met zaterdag van 8:30 uur – 20:00 uur;

 1. 3.Voor overige werkzaamheden (op afspraak) op maandag tot en met vrijdag

gedurende reguliere openingstijden van de gemeente;

 1. 4.Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met

algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend;

 1. 5.Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat

het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren;

 1. 6.Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan

aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau;

 1. 7.In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking

van de tijden in het eerste lid.

 

Artikel 5 Kosteloze verbintenissen

 1. 1.De kosteloze verbintenissen worden uitsluitend gesloten op  maandag om 9:00 uur en 9:15 uur in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis;

 2. 2.De kosteloze verbintenis heeft een sober karakter;

 3. 3.Van het bruidspaar of aanstaande geregistreerde partners dient op het moment van aangifte van een kosteloze verbintenis ten minste één persoon ingeschreven te zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente Noordwijk.

 

Artikel 6 Budgetverbintenis

 1. 1.Budgetverbintenissen  worden uitsluitend voltrokken op woensdag om 11:00 uur en

11:30 uur in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis;

 1. 2.De budgetverbintenis heeft een sober karakter.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

1.     Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2015;

2.     Het treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 7 oktober 2014.

 

De secretaris,                         De burgemeester (wnd.),

 

 

 

drs.ir. J.W. de Vos MPA                    drs. J.P.J. Lokker

Reglement burgerlijke stand 2015 getekend

Reglement burgerlijke stand 2015 getekend (PDF)
Omschrijving:

collegenota burgerlijke stand

collegenota burgerlijke stand (PDF)
Omschrijving:

Week 42 - publicatiedatum 15 oktober (2)

Week 42 - publicatiedatum 15 oktober (2) (PDF)
Omschrijving: