Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.
Citeertitel Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-10-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 06-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 17-06-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-10-2014 06-01-2014 nieuwe regeling 17-06-2014
GVOP
Onbekend.

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

 

Gelet op

• Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

• de Wet bescherming persoonsgegevens

• Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2014

 

Besluiten vast te stellen:

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. 1.basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet

Basisregistratie Personen;

 1. 2.derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene

en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig

openbaar gezag is bekleed;

 1. 3.ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is

opgenomen;

 1. 4.overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 1. 5.persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69,

eerste lid van de Wet Basisregistratie Personen over één persoon in de

basisregistratie.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 1. 1.Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten

behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn:

  1. a.ouderenzorg

  2. b.maatschappelijk werk

  3. c.vluchtelingenwerk/inburgering

  4. d.jeugdwelzijnswerk

  5. e.woningtoedeling

  6. f.voeren van een begraafplaatsadministratie

  7. g.bevorderen van de leesvaardigheid (bibliotheek)

  8. h.bevorderen van cultureel werk

  9. i.gezondheidszorg

  10. j.slachtoffer- en verwantenregistratie

 1. 2.De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van

gegevens uit de basisregistratie:

  1. a.in de gemeente Noordwijk gevestigde instellingen met een niet-commercieel

doel

  1. b.landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk

  2. c.instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van  

maatschappelijke dienstverlening, algehele gezondheidszorg, kinderopvang,

jeugdwelzijn, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening,

universiteiten of personen/bedrijven/instellingen die zich bezighouden met door de overheid gesteunde of gesubsidieerde onderzoeken op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of sociale dienstverlening

  1. d.instellingen ten behoeve van begraafplaatsen

  2. e.Overheidsorgaan dan wel een persoon of organisatie gevestigd in het

buitenland

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met

6 januari 2014.

 1. 2.Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking

basisregistratie personen 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2014

De secretaris,               De burgemeester (wnd.),

 

 

drs.ir. J.W. de Vos MPA          drs. J.P.J. Lokker

Bijlage 1 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Autorisatie voor inzage

 

Organisatieonderdeel

(Wettelijk) kader

Gegevenset basisregistratie

Afdeling Dienstverlening,

Team KCC

Wet BRP, Kieswet, besluit Burgerlijke stand, Burgerlijk wetboek, nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiele documentatie, Vreemdeklingenwet, Paspoortwet en regelgevuing rijbewijzen, Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaart, Meldingen openbare ruimten, Gevonden Voorwerpen.

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Afdeling Dienstverlening,

Team BEL

Gemeentelijke belastingen, Waardering onroerende zaken, Afvalstoffenheffing

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Dienstverlening,

Team FIN

Controle debiteurenadministratie.

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Dienstverlening,

team OOV en team APV

APV, Winkeltijden, Drank en Horeca, Kansspelen

Omgevingsvergunning.

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Bestuurszaken

Toekennen van onderscheidingen.

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Maatschappelijke ondersteuning

WMO, Kinderopvang

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Ruimte

WRO, WKPB, Woningwet, WKPB

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Openbare Werken

Begraafplaatsadministratie

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Overige afdelingen, teams en medewerkers

Gemeentewet, AWB, voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak

Alleen NAW-gegevens (actuele personen)

 

Selectieverstrekkingen

 

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevenset

Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning

Onderzoeken, enquettes en mailingen op gebied van Onderwijs, Sport, Cultuur, Zorg en Welzijn

NAW-gegevens (actuele personen)

Afdeling bestuurszaken

Felicitaties en bezoek aan huwelijksjubilarissenen en >= 100 jarigen.

NAW-gegevens (actuele personen)

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Bouwtoezicht, Milieutoezicht, Omgevingsvergunning.

Persoonsgevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Parkeerservicebureau

Parkeervergunningen betaald parkeren

NAW-gegevens (actuele personen)

 

 

 

Reglement BRP 2014 (getekend)

Reglement BRP 2014 (getekend) (PDF)
Omschrijving: