Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening Noodfonds Noordwijk

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015
Citeertitel Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 03-09-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-03-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-09-2014 01-01-2017 nieuwe regeling 12-03-2014
Geen.
Onbekend.

Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015

 

 

Toelichting algemeen

Huishoudens kunnen financieel in de problemen komen om verschillende redenen. Om er voor te zorgen dat huishoudens niet tussen de wal en het schip raken, voert de gemeente Noordwijk via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek een zogenaamd armoedebeleid uit.

 

Er zijn diverse regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij (bijzondere) bijstandsverlening door de ISD Bollenstreek niet mogelijk is, doch wel sprake is van een schrijnende noodsituatie. De gemeente Noordwijk vindt dat daar in aansluiting op de bestaande regelingen voorzien moet worden. Daarom is een noodfonds ingesteld.

 

Op basis van deze verordening wordt het college aangewezen om de regeling uit te voeren. Het college mandateert deze bevoegdheid aan de ISD Bollenstreek. Onzeker is in hoeverre beroep zal worden gedaan op het noodfonds. Het noodfonds wordt gevoed met € 30.000,-- afkomstig uit de extra rijksgelden voor armoedebestrijding. In deze verordening wordt bepaald dat bijdragen worden verstrekt voor zover het budget toereikend is.

 

Artikelen

 1. 1.Doelgroep

  1. a.In aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds:

  2. b.inwoners/huishoudens uit de gemeente Noordwijk die:

  3. c.minimaal 6 maanden ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van Noordwijk;

  4. d.een zelfstandige woonruimte bewonen en

  5. e.een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum.

 

 1. 2.Bevoegdheid

 1. 1.Het college kan op aanvraag een bijdrage verstrekken indien sprake is van

Een schrijnende noodsituatie als gevolg van onvoldoende inkomen in een huishouden.

 1. 2.Het college kan de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 mandateren aan de ISD Bollenstreek. Daarbij stelt het college vooraf uitvoeringsregels vast.

 

3.     Criteria

     Een bijdrage uit het noodfonds welke dient tot leniging van noodsituaties kan

     Uitsluitend worden verstrekt indien de schrijnende noodsituatie:

  1. a.acuut is;

  2. b.incidenteel is;

  3. c.van beperkte omvang is;

  4. d.niet kan leiden tot een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;

  5. e.oplosbaar is met een incidentele bijdrage.

 

4.     Vorm

 1. 1.Een bijdrage wordt in de vorm van een renteloze lening verstrekt;

 2. 2.Het college kan besluiten tot een andere vorm van uitbetaling dan in geld;

 3. 3.Het college kan in bijzondere situaties besluiten dat de bijdrage niet of slechts

gedeeltelijk dient te worden terugbetaald;

 1. 4.De wijze van terugbetaling geschiedt in overleg met de aanvrager.

 

5.     Procedure

 1. 1.De aanvraag wordt ingediend bij het college of een door haar aangewezen

gemandateerde;

 1. 2.De aanvraag bevat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de

beoordeling;

 1. 3.De aanvraag bevat de reden van de aanvraag;

 2. 4.De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Binnen een

termijn van 3 werkdagen wordt een besluit genomen;

 1. 5.De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld;

 2. 6.Bij het onderzoek kan, indien het college dit noodzakelijk acht, advies worden

ingewonnen bij derden.

 

6.     Hoogte van de bijdrage

     1.     Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.500,--.

     2.     Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor                beschikbare budget toereikend is.

 

7.     Evaluatie

 1. 1.Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt aan de

gemeenteraad gerapporteerd. Daarna vinden jaarlijks rapportages plaats. Op basis van de rapportage 2015 wordt besloten tot al dan niet in stand houden van het fonds.

 1. 2.Het college doet hierbij in elk geval verslag van het aantal aanvragen, de aard van de aanvragen en eventuele aandachtspunten.

 

8.     Hardheidsclausule

     In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze verordening

afwijken van het in de verordening gestelde.

 

Deze verordening is vastgesteld door de raad van Noordwijk op 12 maart 2014

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking acht dagen na publicatie.

 

 

 

 

H.C.A. Kolen,                              Drs. J.P.J. Lokker

griffier                                   voorzitter

Uitvoeringsregels Noodfonds Noordwijk

Uitvoeringsregels Noodfonds Noordwijk (DOCX)
Omschrijving: