Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

2014 Beleidsregels Wielklem

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Beleidsregels Wielklem 2014
Citeertitel Beleidsregels Wielklem 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2014
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-12-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-12-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Witte Weekblad, 25 december 2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 235 van de gemeentewet, art 11 van de verordening parkeerbelasting en het aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en belastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-12-2013 31-12-2014 nieuwe regeling 19-12-2013
Witte Weekblad, 25 december 2013
Onbekend.

Beleidsregels wielklem

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 235 van de Gemeentewet, artikel 11 van de Verordening Parkeerbelasting, en het Aanwijzings– en mandaatbesluit WOZ en Belastingen;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem tot zekerheid van betaling van de heffingsaanslag parkeerbelasting (Beleidsregels wielklem):

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. a.Verordening: de Verordening parkeerbelasting en de daarbij behorende nadere regelgeving van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 2. b.heffings- en invorderingsambtenaar: de daartoe aangewezen ambtenaar in het Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen;

 3. c.motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 4. d.naheffingsaanslag: naheffingsaanslag parkeerbelasting;

 5. e.wielklem: een aan het motorvoertuig aangebracht mechanisch hulpmiddel waarmee verhinderd wordt dat het motorvoertuig kan wegrijden;

 6. f.houder: degene die, naar de omstandigheden beoordeeld, als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens.

 7. g.aanrijtijd: de tijd tussen het ten kantore van de gemeente Noordwijk dan wel ten kantore van het Parkeerservicebureau Noordwijk betalen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting en de kosten voor het aanbrengen enerzijds en het verwijderen van de wielklem van het motorvoertuig anderzijds.

 8. h.controleur: de daartoe aangewezen en gemandateerde medewerker die bevoegd is de naheffingsaanslag uit te schrijven en op het motorvoertuig aan te brengen;

 9. i.wielklemmedewerker: de daartoe aangewezen en gemandateerde medewerker die bevoegd is tot het aanbrengen en verwijderen van de wielklem.

 10. j.heffings- en invorderingsambtenaar: de daartoe aangewezen ambtenaar dan wel degene die krachtens aanwijzing of mandaat bevoegd is.

Artikel 2 Doel van de wielklem

De wielklem heeft tot doel het verzekeren van betaling van één of meer naheffingsaanslagen

parkeerbelasting conform de geldende regelgeving.

 

Artikel 3 Gebruik wielklem

 1. 1.Het gebruik van de wielklem vindt plaats op de krachtens de Verordening aangewezen locaties.

 2. 2.De wielklem wordt gebruikt indien en voor zover op het aangetroffen kenteken tenminste drie naheffingsaanslagen zijn uitgeschreven en deze naheffingsaanslagen niet zijn betaald.

Artikel 4 Aanbrengen van de wielklem

 1. 1.De wielklem wordt aangebracht door de wielklemmedewerker, na het aanbrengen van een naheffingsaanslag op het motorvoertuig door een controleur.

 2. 2.De wielklemmedewerker brengt de wielklem op een zodanige wijze aan dat het motorvoertuig niet beschadigd wordt.

 3. 3.Op het motorvoertuig wordt een sticker aangebracht om personen die gebruik wensen te maken van het motorvoertuig er op te wijzen dat een wielklem is aangebracht.

 4. 4.Schade veroorzaakt doordat met de wielklem aan het motorvoertuig wordt gereden komt nimmer voor rekening en risico van de gemeente.

Artikel 5 Verwijderen wielklem

 1. 1.De wielklem wordt uitsluitend verwijderd indien de houder van het kenteken de naheffingsaanslag alsmede de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem heeft voldaan. Bij het betalen van de hiervoor genoemde kosten dient een geldig, bij het betreffende voertuig behorend, kentekenbewijs en een geldig identiteitsbewijs te worden overgelegd.

 2. 2.De heffings- en invorderingsambtenaar kan een kopie maken van het kentekenbewijs en het identiteitsbewijs en meldt aan de wielklemmedewerker dat de klem verwijderd dient te worden.

 3. 3.De wielklemmedewerker begeeft zich zo spoedig mogelijk naar het motorvoertuig en verwijdert de wielklem.

 4. 4.De wielklemmedewerker meldt het tijdstip van verwijdering aan de heffings- en invorderingsambtenaar.

Artikel 6 Aanrijtijd

 1. 1.De aanrijtijd voor het verwijderen van een wielklem bedraagt conform geldende jurisprudentie maximaal één uur.

 2. 2.De aanrijtijd vangt aan op het moment van betaling van de naheffingsaanslag inclusief kosten en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem zoals opgenomen in de Verordening.

 3. 3.Indien de maximale aanrijtijd wordt overschreden worden de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem verminderd tot nihil. Indien na vermindering en verrekening met openstaande aanslagen een positief saldo resteert, wordt dit aan de houder gerestitueerd.

 4. 4.De naheffingsaanslag inclusief de daarbij behorende kosten blijft in stand.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. 1.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 2. 2.Met ingang van de datum van inwerkingtreding wordt ingetrokken het besluit van 18 december 2012.

 3. 3.Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregels wielklem”.

 

Noordwijk, 17 december 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

De secretaris,          De burgemeester,

 

 

drs.ir. J.W. de Vos MPA     drs. J.P.J. Lokker