Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

2014 Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014
Citeertitel Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 31-12-2014
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Inschrijving in de Gemeenschappelijke Basis Administratie Gemeente Noordwijk
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-12-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-12-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Witte Weekblad, 25 december 2013
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art.3. 2e lid, Parkeerverordening Noordwijk 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-12-2013 31-12-2014 nieuwe regeling 19-12-2013
Witte Weekblad, 25 december 2013
Onbekend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

 

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Noordwijk 2014;

 

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen:

het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014

Artikel 1.       

Regels ten aanzien van het aanvragen van een parkeervergunning

 1. 1.Bij de aanvraag van een parkeervergunning moeten ten minste de naam, een geldig legitimatiebewijs en het woon- of vestigingsadres (afhankelijk van het type vergunning) worden overgelegd.

 2. 2.Gevraagde informatie dient aanvrager naar waarheid aan te leveren of in te vullen. Er vindt een actieve controle plaats op de aangeleverde informatie en op het voldoen aan gestelde criteria, ook gedurende de geldigheidsduur van een parkeervergunning.

 

Artikel 2.       

Uitgiftecriteria bewonersparkeervergunning voor bewoners van het gebied  waar betaald parkeren van kracht is:

 1. 1.Eerste bewonersparkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s):

Een aanvrager komt in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Noordwijk en bewoont een adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en

 2. b.aanvrager beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein (een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken en waar parkeren mogelijk en toegestaan is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan) en

 3. c.aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een eerste bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 

 1. 2.Tweede en derde bewonersparkeervergunning op (maximaal drie)  kenteken(s):

Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede en derde bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Noordwijk en bewoont een adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en

 2. b.aanvrager beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein (een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken en waar parkeren mogelijk en toegestaan is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan) of beschikt over een eerste bewonersparkeervergunning en

 3. c.voor alle kentekens, die aan de parkeervergunning gekoppeld gaan worden, geldt dat de kentekenhouder woonachtig is op het adres van de aanvrager of dat er een verklaring wordt overgelegd waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart, dat aanvrager of een ander woonachtig op het adres van de aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een tweede en derde bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 

 1. 3.Specifieke criteria bewonersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning:        eerste bewonersparkeervergunning op één (maximaal drie) kenteken(s)

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal één per adres

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parkering: Geen beperking in paars en turquoise, maximaal drie uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Geldigheidsgebied: Paars, turquoise en rood

 

Soort vergunning: Tweede en derde bewonersparkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s)

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal twee per adres

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur tot parking: Geen beperking in paars en turquoise, maximaal drie uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Geldigheidsgebied: Paars, turquoise en rood

 

 1. 4.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersparkeervergunning:

Aanvrager dient bij het aanvragen van een bewonersparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 2. b.Burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

 

Artikel 3.       

Volgorde van uitgifte bewonersparkeervergunning

 1. 1.Een eerste bewonersparkeervergunning wordt bij voorrang verleend op een tweede bewonersparkeervergunning. Een tweede bewonersparkeervergunning wordt bij voorrang verleend op een derde bewonersvergunning.

 2. 2.Indien twee of meer aanvragen voor bewonersparkeervergunningen van dezelfde soort worden ingediend, wor­den de aanvragen in volgorde van binnenkomst be­oordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van bewonersparkeervergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de gemeentelijke basisadmini­stratie persoonsgegevens, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

 

Artikel 4.     

Wachtlijst bewonersparkeervergunning

Ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte kan bij het verlenen van tweede en derde bewonersparkeervergunningen het college besluiten om een wachtlijst in te voeren. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeld staan, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanvragen op de wachtlijst voor tweede bewonersparkeervergunningen bij voorrang worden behandeld op nieuwe aanvragen voor een derde bewonersparkeervergunning.

 

 

Artikel 5.     

Uitgiftecriteria tweede woning-parkeervergunning in het gebied waar                         betaald parkeren van kracht is

 1. 1.Tweede woning-parkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s):

Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede bewoner-parkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager is eigenaar (volgens het eigendomsregister van het Kadaster) van een woning binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en gebruikt deze als vakantie- en/of tweede woning en

 2. b.aanvrager moet aantonen dat de woning in eigendom legaal in gebruik is (een woning in het toegestane gebied of een onttrekkingsvergunning) en

 3. c.aanvrager staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Noordwijk en

 4. d.aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een tweede woning-parkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 

 1. 2.Specifieke criteria tweede woningparkeervergunning en geldigheid:

     

        Soort vergunning: Tweede woningparkeervergunning op (maximaal 3) kenteken(s)

        Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per adres

        Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: Geen beperking in paars en turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Geldigheidsgebied(en); paars, turquoise en rood

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een tweede woning-parkeervergunning:

Aanvrager dient bij het aanvragen van een tweede woning-parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een tweede woning-parkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.recente aanslag forensenbelasting (maximaal 2 jaar oud);

 3. c.burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

 

Artikel 6.        

Uitgiftecriteria inwonersparkeervergunning op (meerdere) kenteken(s)

 1. 1.Een aanvrager komt in aanmerking voor een inwonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Noordwijk, maar bewoont geen adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een inwonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 

 1. 2.Specifieke criteria inwonersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: Inwonersparkeervergunning op (maximaal 3) kenteken(s)

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per adres

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren in combinatie met een parkeerschijf

Geldigheidsgebied(en): paars, turquoise en rood

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een inwonersparkeervergunning:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een inwonersparkeervergunning de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.Burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

 

Artikel 7.        

Uitgiftecriteria bezoekersparkeervergunning op adres

 1. 1.Een bezoekersparkeervergunning kan verstrekt worden in de vorm van een vaste vergunning en in de vorm van een bezoekerskraskaart of in de vorm van een digitale regeling.

 

 1. 2.Een aanvrager komt in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

 1. a.aanvrager is bewoner (ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Noordwijk) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee of

 2. b.aanvrager houder is van een pension in het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee.

 

 1. 3.Specifieke criteria bezoekersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een vaste vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per adres

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Geldigheidsgebied(en): paars en turquoise

 

Soort vergunning: Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een bezoekerskraskaart

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 20 stuks per adres per jaar

Maximale geldigheidsperiode: 3 uur per gebruik

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Geldigheidsgebied: paars en turquoise

 

Soort vergunning: Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een digitale regeling

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 60 uur per adres per jaar

Maximale geldigheidsperiode: 3 uur per gebruik

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Geldigheidsgebieden: paars en turquoise

 

Soort vergunning: Pensionbezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een vaste vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: Maximaal 1 per adres

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Geldigheidsgebied(en); Paars en turquoise

 

 1. 4.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bezoekersparkeervergunning:

Aanvrager dient bij het aanvragen van een bezoekersparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.Burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum;

 2. b.opgave van de (bedrijfs)naam waaronder de toeristenbelasting betaald wordt.

 

Artikel 8.        

Uitgiftecriteria bedrijvenparkeervergunning

 1. 1.Een aanvrager komt in aanmerking voor een bedrijvenparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager vraagt de bedrijvenparkeervergunning aan namens een geregistreerd bedrijf (gevestigd binnen of buiten Noordwijk) en

 2. b.het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de bedrijvenparkeervergunning wordt aangevraagd staat op naam van het bedrijf of

 3. c.aanvrager overlegt een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.

 

 1. 2.Specifieke criteria bedrijvenparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: bedrijvenparkeervergunning A op (maximaal drie) kenteken(s)

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: Geen limiet

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: Geen beperking in paars en turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Geldigheidsgebied(en): Paars, turquoise en rood

 

Soort vergunning: Bedrijvenparkeervergunning B op bedrijfsnaam

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: geen limiet

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: Geen beperking in turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Geldigheidsgebied(en); turquoise en rood

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning A:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bedrijvenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

 3. c.een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

 

 1. 4. Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning B:

Aanvrager dient bij het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen

 1. a.een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

 

Artikel 9.  

Uitgiftecriteria functionele parkeervergunning op bedrijfs- of instellingsnaam

 1. 1.Een aanvrager komt in aanmerking voor een functionele parkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager kan de noodzaak voor een functionele vergunning aantonen door aantoonbaar te maken werkzaam te zijn als verloskundige of kraamzorg en

 2. b.aanvrager werkt voor een bedrijf of instelling in de ambulante gezondheidszorg of

 3. c.aanvrager werkt voor of in opdracht van de gemeente Noordwijk.

 

 1. 2.Specifieke criteria functionele parkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: functionele parkeervergunning op bedrijf of instellingsnaam

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per medewerker

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: geen beperking

Geldigheidsgebied(en): geel, paars, turquoise en rood

 

 

 

Soort vergunning: Functionele vergunning voor personeel in gemeentedienst

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per medewerker

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: geen beperking

Geldigheidsgebied(en): geel, paars, turquoise en rood

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een functionele parkeervergunning:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een functionele parkeervergunning de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een functionele parkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

 3. c.schriftelijke verklaring van noodzaak voor een functionele parkeervergunning;

 4. d.een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud, of een bewijs van registratie in het BIG-register.

 

Artikel 10.       

Uitgiftecriteria hotelparkeervergunning op naam van het hotel, pension of                         particuliere kamerverhuurder

 1. 1.Een aanvrager komt in aanmerking voor een hotelparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager is houder van een hotel/pension en/of een particuliere kamerverhuurder en

 2. b.hotel/pension of kamer van woning is gevestigd in het fiscaal gereguleerde gebied en

 3. c.aanvrager beschikt over maximaal drie parkeerplaatsen op eigen terrein, waarbij geldt dat indien aanvrager kan beschikken over meer dan drie parkeerplaatsen op eigen terrein het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein in mindering wordt gebracht op het aantal maximaal aan te vragen hotelparkeervergunningen.

 

 1. 2.Specifieke criteria hotelparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: Hotelparkeervergunning op naam van het hotel, pension of particuliere kamerverhuurder

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: maximaal 1 per verhuurbare kamer

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: geen beperking

Geldigheidsgebieden: Wantveld, Golfbaan, Bosweg, Koningin Astrid Boulevard, (inclusief de Zeereep), Rudolf Tappenbeckweg en Northgodreef

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een hotelparkeervergunning:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een hotelparkeervergunning de volgende bescheiden en

        gegevens te overleggen:

 1. a.opgave van de (bedrijfs)naam waaronder de toeristenbelasting betaald wordt;

 2. b.kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen het hotel/pension/particuliere kamerverhuurder waar de aanvraag voor is.

 

Artikel 11.        Uitgiftecriteria evenementenparkeervergunning op naam van de                         organisatie van een evenement, uitgegeven op naam en kenteken van betrokkene                      

 1. 1.Een evenementenparkeervergunning is bedoeld voor het parkeren door organisatoren en/of bezoekers van evenementen zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk, die plaats vinden in het gebied waar het fiscale regime van kracht is. Een aanvrager komt in aanmerking voor een evenementenparkeervergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

 1. a.aanvrager toont aan organisator te zijn van een evenement dat plaatsvindt binnen het fiscaal gereguleerde gebied.

 

 1. 2.Specifieke criteria evenementenparkeervergunning en geldigheid:

 

Soort vergunning: Evenementenparkeervergunning op naam van de organisatie van een evenement, uitgegeven op naam en kenteken van de betrokkene

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: Aantal deelnemers en medewerkers van de organisatie van het evenement.

Maximale geldigheidsperiode; 1 kalenderdag

Geldigheidsduur per parking: Geen beperking

Geldigheidsgebied(en): Geel, paars en turquoise

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een evenementenparkeervergunning:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een evenementenparkeervergunning de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.de vergunning voor het betreffende evenement of een afschrift van een melding bij de gemeente inzake het evenement, zodat er een toets kan plaatsvinden bij de afdeling die de vergunningverlening verzorgd bij de gemeente;

 2. b.kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen de organisatie van het evenement.

 

Artikel 12.        

Uitgiftecriteria parkeervergunning verenigingen

 1. 1.Een parkeervergunning verenigingen is bedoeld voor het parkeren door bezoekers van activiteiten die plaatsvinden in het gebied waar het fiscale regime van kracht is, welke activiteiten georganiseerd worden door verenigingen en/of stichting die statutair in Noordwijk gevestigd zijn. Een aanvrager komt in aanmerking voor een evenementenparkeervergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

 1. a.aanvrager toont aan organisator te zijn van een dat plaatsvindt binnen het fiscaal gereguleerde gebied.

 

 1. 2.Specifieke criteria parkeervergunning verenigingen en geldigheid:

Soort vergunning: Parkeervergunning verenigingenverenigingen op activiteit en /of stichting in de vorm van een kraskaart

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: aantal deelnemers en medewerkers van de organisatie van de vereniging en of stichtingsactiviteit

Maximale geldigheidsperiode: 3 uur

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met parkeerschijf

Geldigheidsgebied(en): geel, paars en turquoise

 

Soort vergunning: Parkeervergunning verenigingen p activiteit en vereniging  en/of stichting in de vorm van een digitale regeling

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: aantal deelnemers aan en medewerkers van de organisatie van de vereniging en of stichting activiteit

Maximale geldigheidsperiode: 3 uur

Geldigheidsduur per parking: maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met parkeerschijf

Geldigheidsgebied(en): Geel, paars en turquoise


 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een parkeervergunning verenigingen:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een parkeervergunningen verenigingen de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.Informatie over de betreffende verenigings- en/of stichtingsactiviteit betreffende inhoud, omvang, locatie en tijdstippen van de activiteit, zodat er een toets kan plaatsvinden op de noodzaak tot verstrekking van de parkeervergunningen.

Artikel 13.       

Uitgiftecriteria vrachtwagenparkeervergunning op kenteken

 1. 1.Een vrachtwagenparkeervergunning is bedoeld voor het parkeren van vrachtwagens - die op naam van een bewoner of bedrijf woonachtig of gevestigd in Noordwijk gesteld zijn –op de door het college aangewezen vrachtwagenparkeerplaats. Een aanvrager komt in aanmerking voor een vrachtwagenparkeervergunning als hij aan het volgende criteria voldoet:

 1. a.aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een vrachtwagenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.het  motorvoertuig waarvoor een vrachtwagenparkeervergunning wordt aangevraagd valt in de categorie ‘vrachtauto’ en

 3. c.de lengte van het motorvoertuig (inclusief mede te parkeren aanhanger) dient aangetoond te worden.

 

 1. 2.Specifieke criteria vrachtwagenparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning: Vrachtwagenparkeervergunning op kenteken

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen: Onbeperkt

Maximale geldigheidsperiode: 24 maanden

Geldigheidsduur per parking: Geen beperking

Geldigheidsgebied(en): aangewezen locatie op bedrijvenpark s”Gravendijck

 

 1. 3.Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een vrachtwagenparkeervergunning:

     Aanvrager dient bij het aanvragen van een vrachtwagenparkeervergunning de volgende      bescheiden en gegevens te overleggen:

 1. a.kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een vrachtwagenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

 2. b.een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

 3. c.kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen het bedrijf waar de aanvraag voor is;

 4. d.een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

 

Artikel 14.       

Onbereikbaarheid

Indien de eigenaar/gebruiker van een parkeerplaats op eigen terrein door omstandigheden buiten zijn schuld (bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, rioolwerkzaamheden en evenementen) om tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn parkeerplaats op eigen terrein, dan kan het college een parkeervergunning verlenen op grond van maatwerk. Maatwerk betreft geldigheidsduur, voorwaarden uitgifte  en bruikbaarheid van de parkeervergunning.

 

Artikel 15.       

Procedure opnieuw verlenen ingetrokken parkeervergunningen

Indien een parkeervergunning gedurende een jaar wordt ingetrokken, wordt een nieuwe aanvraag voor een parkeervergunning bij de aanvang van het daarop volgend jaar in behandeling genomen.

 

Artikel 16.       

Tariefbepaling bij verlenen parkeervergunningen gedurende een
                       kalendermaand

Een doorlopende parkeervergunning is maximaal geldig voor de duur van vierentwintig kalendermaanden van 1 juni van enig jaar tot en met 31 mei. Het tarief voor een parkeervergunning wordt – met uitzondering van de hotelparkeervergunning, de bezoekersparkeervergunning in de vorm van een bezoekerskraskaart en in de vorm van een digitale regeling – berekend per maand, maar gefactureerd per jaar. De hotelparkeervergunning kan per maand gefactureerd worden.

Voor een parkeervergunning die na 1 juni van enig jaar, gedurende een maand wordt aangevraagd en uitgegeven wordt dient het bedrag voor die hele maand betaald te worden. Wordt een parkeervergunning – met uitzondering van de bezoekersparkeervergunning in de vorm van een bezoekerskraskaart en in de vorm van een digitale regeling - gedurende het jaar opgezegd dan wordt het bedrag dat over het volle aantal maanden dat na beëindiging van de belastingplicht nog overblijft gerestitueerd.

 

Artikel 17.       

Inwerkingtreding en citeertitel

  1. 1.Het collegebesluit van 29 mei 2013 “Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2013

II” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

  1. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

  2. 3.Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2014”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2013,

 

 

 

secretaris

burgemeester