Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Regeling Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Regeling Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed
Citeertitel Regeling Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 06-10-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 16-09-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Het Witte Weekblad, 2011, 41
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
06-10-2011 nieuwe regeling 16-09-2011
Het Witte Weekblad, 2011, 41
Onbekend.

Regeling ‘Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed’

 

College van Burgemeester & Wethouders;

 

Overwegende dat,

 

Met de regeling wordt ingezet op het behouden en versterken van Noordwijks Cultureel Erfgoed;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2011 van de gemeente Noordwijk;

 

Besluiten 16 augustus 2011 in te stemmen met  de regeling ‘Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed’

 

1.1 De vastgestelde subsidiecriteria zijn:

 1. a.Het project verbetert de kwaliteit van roerend en onroerend cultureel erfgoed aantoonbaar;

 2. b.Het project draagt bij aan duurzaam behoud van het cultureel erfgoed;

 3. c.Het project ontsluit het cultureel erfgoed voor een breed publiek;

 4. d.Het project stimuleert het beleven en ervaren van cultureel erfgoed;

 5. e.Het project vergroot de waardering van het publiek voor cultuurhistorie.

 6. f.Het project bevordert de samenwerking tussen organisaties, verenigingen en instellingen.

 

1.2 Bij projectaanvragen worden tot subsidiabele kosten gerekend;

 1. a.Kosten die direct te herleiden zijn tot de organisatie en uitvoering van en/of deelname aan een project

 1. a.Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend:

 1. a.Overheadkosten en/of reguliere exploitatiekosten van de organiserende instelling;

 2. b.Honoraria van initiatiefnemers en opdrachtgevers van projecten;

 3. c.Kosten van maaltijden en versnaperingen voor organisatoren, deelnemers, uitvoerenden en bezoekers van projecten;

 4. d.Bouwkundige ingrepen aan panden en/of monumenten in particulier eigendom, met uitzondering van openbaar toegankelijke musea.

 

1.3 Het subsidieplafond voor de regeling ‘Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed’ is vastgesteld op € 35.000,= en het tendersysteem is aangewezen als gehanteerde wijze van verdeling.

 

Toelichting

 

De regeling ‘Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed ‘ vindt haar oorsprong in een aangenomen motie van de VVD en het CDA van 30 september 2009. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het onderscheiden van de  doelstellingen: het behouden en versterken van cultureel erfgoed. Deze doelstellingen zijn verwerkt in de Cultuurnota en dit heeft geresulteerd in een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om de regeling ‘Op voor ’t Noordwijks Cultureel Erfgoed’ uit te werken in subsidiecriteria.

Met de regeling wordt ingezet op het behouden en versterken van Noordwijks Cultureel Erfgoed. Dit erfgoed kan zowel van lokale, regionale als nationale waarde zijn.

 

Subsidiecriteria

De subsidieaanvragen worden op grond van de regeling ‘Op voor ’t Noordwijks cultureel erfgoed  beoordeeld aan de hand van de subsidiecriteria.

 

Het behoud van cultureel erfgoed is gebaat bij een benadering die inzet op kwaliteit. Conservering van het aanwezige erfgoed en op kwaliteit gerichte uitbreiding of verbetering van collecties, roerend en onroerend erfgoed draagt direct bij aan behoud. De inzet op een kwalitatieve verbetering omvat het brede cultuurhistorische spectrum. Met het fonds kunnen projecten die erfgoed ontsluiten en daarmee de toegankelijkheid voor een breed publiek vergroten worden ondersteund. Met bijzondere projecten kan cultuurhistorie verrassend worden gepresenteerd: binnen of buiten, in een museale context of met een project op school, op de locatie zelf, op een toeristische locatie of in een woonwijk.

Toegang tot cultuurhistorie is een voorwaarde voor het beleven ervan. Het ervaren en beleven van cultuurhistorie maken dat het beklijft bij het publiek. Verbondenheid met de geschiedenis ontstaat als mensen de waarde van de geschiedenis zelf ervaren. Projecten die bijdragen aan de ervaring van cultuurhistorie hebben direct en indirect effect op het behoud ervan: mensen gaan bewuster om met een omgeving die ze herkennen en waarderen. De activiteiten zijn inhoudelijk verbonden met cultuurhistorie; de locatie bij voorkeur ook, maar dat is van secundair belang.

 

Het doel om het cultureel erfgoed te behouden en te versterken wordt door het inzetten van het beleidsinstrument eenmalige subsidie nagestreefd. Aanvragen komen voor subsidiering in aanmerking als wordt voldaan aan de in de subsidieregeling gestelde criteria.

 

Subsidieplafond

Het vaststellen van een subsidieplafond is een oplossing voor het probleem dat het ontbreken van een niet-toereikende begrotingspost niet als weigeringsgrond gebruikt kan worden bij een subsidieaanvraag. Dit voorkomt een zogenaamde openeinderegeling.

Het tendersysteem houdt in dat aanvragen voor een bepaalde datum moeten worden ingediend. Vervolgens vindt er rangschikking plaats op kwalitatieve criteria. Bij overschrijding van het subsidieplafond worden de laagst gerangschikte aanvragen geweigerd.