Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen 2014
Citeertitel Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 31-12-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-12-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, 31 december 2014
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 147 lid 1 en 149
 2. Aanbestedingswet, art. 2.24

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
31-12-2014 01-12-2014 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 31 december 2014
Onbekend.
23-12-2010 01-12-2010 01-12-2014 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant, 05-01-2011
Onbekend.

Verordening alleenrecht Schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen 2014

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2014

De raad der gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ………. 2014;

Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet.

Gelet op artikel 18 richtlijn/2.24 Aanbestedingswet.

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING ALLEENRECHT SCHOONMAAKONDERHOUD GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2014

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.Handboek schoonmaakonderhoud: Het plan waarin is beschreven waaraan het

schoonmaakonderhoud dient te voldoen en welke gemeentelijke gebouwen het betreft;

 1. b.SW-bedrijf MareGroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

 2. c.SW-bedrijf MareSchoon: Bedrijfsonderdeel van MareGroep dat schoonmaakdiensten verleent;

 3. d.SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

 

Artikel 2. Reikwijdte

 1. a.Deze verordening is van toepassing op het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 2. b.Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op schoonmaakonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

 3. c.Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 

 

Artikel 4. Uitvoering

 1. a.Het college verstrekt met inachtneming van het Handboek schoonmaakonderhoud de MareGroep opdracht voor het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1;

 2. b.De opdrachtverstrekking aan de MareGroep is op basis van de door MareSchoon uitgebrachte offerte van 4 november 2014.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 18 december 2014, met terugwerkende kracht tot 1 december 2014.

 

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen 2014’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014

 

De gemeenteraad van Noordwijk,

 

De griffier, De voorzitter,