Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen
Citeertitel Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-12-2014
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-12-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-12-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 16-12-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Zeekant, 05-01-2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
31-12-2014 01-12-2014 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 31 december 2014
Onbekend.
23-12-2010 01-12-2010 01-12-2014 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant, 05-01-2011
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 16 december 2010 (De Zeekant van 5 januari 2011)

 

 

De raad der gemeente Noordwijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING ALLEENRECHT SCHOONMAAKONDERHOUD GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  1. a.Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing: Het plan waarin is beschreven waaraan het schoonmaakonderhoud dient te voldoen en welke gemeentelijke gebouwen het betreft;

  2. b.SW-bedrijf MareGroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

  3. c.SW-bedrijf MareSchoon: Bedrijfsonderdeel van MareGroep dat schoonmaakdiensten verleent;

  4. d.SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

 

Artikel 2. Reikwijdte

  1. a.Deze verordening is van toepassing op het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1.

  2. b.Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op schoonmaakonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

  3. c.Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 

Artikel 4. Uitvoering

  1. a.Het college verstrekt met inachtneming van het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing de MareGroep opdracht voor het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1;

  2. b.De opdrachtverstrekking aan de MareGroep is op basis van de door MareSchoon uitgebrachte offerte van 24 augustus 2010. Deze offerte is gebaseerd op het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de gemeente Noordwijk.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 23 december 2010, met terugwerkende kracht tot 1 december 2010.

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen’.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2010

 

 

De gemeenteraad van Noordwijk,

De griffier,             De voorzitter,

 

 

05012011 publicatie De Zeekant

05012011 publicatie De Zeekant (PDF)
Omschrijving:

ondertekende verordening

ondertekende verordening (PDF)
Omschrijving:

ondertekend raadsbesluit

ondertekend raadsbesluit (PDF)
Omschrijving: