Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk
Citeertitel Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-06-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-06-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Zeekant, 22-06-2011
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-06-2011 nieuwe regeling 01-06-2011
De Zeekant, 22-06-2011
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 1 juni 2011  (De Zeekant van 22 juni  2011)

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;  

 

gelezen het voorstel van het college van  12 april 2011;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;  

 

 

BESLUIT: 

 

Vast te stellen de navolgende:  

 

Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening gemeente Noordwijk 

 

 

Hoofdstuk 1        Algemene bepalingen

 

Artikel 1        Begripsbepalingen

In deze verordening (en de daarop rustende bepalingen) wordt verstaan onder: 

a.        de wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

b.        het besluit: Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

c.        het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Noordwijk; 

d.        de antidiscriminatie voorziening: antidiscriminatie voorziening als bedoeld in artikel 1

van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen; 

e.        Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;  

f.        Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;  

g.        6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;  

h.        7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.  .

 

Artikel 2         Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening. 

 

Artikel 3        Inrichting antidiscriminatie voorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatie voorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd. 

•        1. De antidiscriminatie voorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars

voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de  

klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te  

ontwikkelen.  

•        2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

o        - Per post;

o        - Per e-mail;

o        - Telefonisch;

o        - Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel

5 van deze verordening.  

 

Artikel 4        Laagdrempeligheid antidiscriminatie voorziening

•        1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe

leefomgeving te melden.  

•        2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau

kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente  

kan plaatsvinden.  

•        3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze

meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.  

•        4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de

antidiscriminatievoorziening.  

 

Artikel 5        Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op de dag van publicatie. 

 

Artikel 6         Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  

De voorzitter,                                        De griffier,

Publicatie De Zeekant 22062011

Publicatie De Zeekant 22062011 (PDF)
Omschrijving:

verordening antidiscriminatie

verordening antidiscriminatie (PDF)
Omschrijving:
Ondertekende versie