Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Subsidieregeling Godsdienst- en Vormingsonderwijs 1991

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs openbare basisscholen
Citeertitel Subsidieregeling Godsdienst- en Vormingsonderwijs 1991
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp Onderwijs
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-08-1991
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 24-09-1991
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-08-1991 nieuwe regeling 24-09-1991
Geen.
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 24 september 1991 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) 

 

De raad van de gemeente Noordwijk, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 1991, nr. 137; 

 

gelet op artikel 168 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

De volgende verordening: vast te stellen: VERORDENING SUBSIDIËRING GODSDIENST EN VORMINGSONDERWIJS OPENBAREBASISSCHOLEN. 

 

Artikel 1 

aan kerkelijke gemeenten, kerken en verenigingen, alsmede de Werkgroep Humanistisch Vormingsonderwijs Leiden e.o. wordt – mits aan de bepalingen van deze verordening wordt voldaan – ten laste van de gemeente op het geven of begeleiden van godsdienst of vormingsonderwijs aan de leerlingen van de openbare basisscholen in deze gemeente. 

 

Artikel 2 

Het godsdienst- c.q. vormingsonderwijs wordt gedurende één klokuur per week aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gegeven. 

 

Artikel 3 

Het subsidie mag middelijk noch onmiddellijk aan de school zelf ten goede komen. Het wordt beëindigd indien in strijd hiermee wordt gehandeld. 

 

artikel 4 

de groepsleerkrachten van de scholen kunnen in geen geval als godsdienstleraar, begeleider of vormingsleerkracht worden aangemerkt. 

 

Artikel 5 

De instantie, welke het godsdienst- of vormingsonderwijs verzorgt, is verantwoordelijk voor de inhoud van dit onderwijs. 

 

Artikel 6  

Het aantal te vergoeden uren wordt volgens onderstaande schaal per school bepaald. 

 

aantal leerlingen:        aantal klokuren:

-    t/m 20                1

21 t/m 40                2

41 t/m 60                3

61 t/m 80                4

enz. + 20                +1

 

 

Artikel 7 

De grondslag voor het subsidie is het aanvangssalaris voor een groepsleerkracht in het basisonderwijs ( schaal 6, anciënniteit 0 ), zoals vastgelegd in bijlage 1a van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel. 

 

Artikel 8 

de werkelijke kosten ter voorziening in de redelijke behoefte aan leermiddelen worden vergoed tot een maximum van f 7,-- per leerling per cursusjaar. 

 

Artikel 9  

Het subsidie wordt per kwartaal op deklaratiebasis beschikbaar gesteld. de deklaratie vermeld het werkelijke aantal deelnemende leerlingen en dient door de direkteur van de desbetreffende school voor akkoord te zijn getekend. 

 

Artikel 10 

Burgemeester en wethouders kunnen richtlijnen ter uitvoering van deze verordening geven. In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. 

 

Artikel 11  

Deze verordening kan worden aangehaald als:  SUBSIDIEREGELING GODSDIENST – EN VORMINGSONDERWIJS 1991.

 

Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 augustus 1991 op welke datum de bij raadsbesluit van 27 augustus 1985 vastgestelde verordening vervalt. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering van 24 september 1991 

 

 

De voorzitter, 

 

 

De secretaris, 

 

 

 

 

   

 

Subsidieregeling godsdienst- en vormingsonderwijs 1991

Subsidieregeling godsdienst- en vormingsonderwijs 1991 (PDF)
Omschrijving:
Ondertekende versie