Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Destructieverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Destructieverordening
Citeertitel Destructieverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp Milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-11-1995
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 31-10-1995
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Zeekant, 15-11-1995
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 17 van de Destructiewet (stb. 783 en 784 van 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-11-1995 nieuwe regeling 31-10-1995
De Zeekant, 15-11-1995
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 31 oktober 1995 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) 

 

 

De raad der gemeente Noordwijk; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 1995, nr. 126; 

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (stb. 783 en 784 van 1994); 

 

besluit: 

 

vast te stellen de volgende: DESTRUCTIEVERORDENING. 

 

Artikel 1 

Deze verordening verstaat onder: 

  1. wet: de Destructiewet (Stb. 783 en 784 van 1994); 

  2. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen; 

  3. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval. 

 

Artikel 2 

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen. 

 

Artikel 3 

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan. 

 

 

Artikel 4 

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden  het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

 

Artikel 5 

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is. 

 

Artikel 6 

 

Deze verordening kan worden aangehaald als: DESTRUCTIEVERORDENING. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van 31 oktober 1995 

 

 

        , voorzitter

 

        , secretaris

 

Officiele bekendmaking destructieverordening 15111995

Officiele bekendmaking destructieverordening 15111995 (PDF)
Omschrijving: