Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2009

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2009
Citeertitel Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe versie
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-10-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 30-09-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Zeekant, 14 oktober 2009
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-10-2009 nieuwe versie 30-09-2009
Zeekant, 14 oktober 2009
Onbekend.
01-03-2000 01-10-2009 nieuwe regeling 25-01-2000
De Zeekant, 23-02-2000
Onbekend.

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 september 2009  

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van het college van 18-08- 2009 nr. 20;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2009

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 1. a.onder gemeentelijke riolering mede gemeentelijke drainage en het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 2. b.onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 3. c.onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de aansluiting op de gemeentelijke riolering dan wel van degene voor wie de aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt gemaakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 

 1. 1.Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting een basisbedrag van € 350,00 vermeerderd met € 100,00 per hele meter lengte van de aansluiting.

 2. 2.De lengte van de aansluiting is de kortste afstand tussen het, door de aanvrager aan te duiden, punt op de grens van het eigendom en het, door de gemeente te bepalen, punt van lozing in de gemeentelijke riolering.

 3. 3.Als het tarief bedoeld in lid 1 aan de aanvrager is meegedeeld, vangt de ingangsdatum van de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop het tarief aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Artikel 5 Wijze van heffing

 

Het recht wordt geheven door middel van gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

Het recht moet worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de nota.

 

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 1. 1.De Aansluitverordening Riolering gemeente Noordwijk van 25 januari 2000, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 3. 3.In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van het rioolaansluitrecht in die periode plaatsvindt.

 4. 4.De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2009.

 5. 5.Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2009”.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 30 september 2009.

 

 

 

 

 

 

                              H.C.A. Kolen                H.H.M. Groen

                              griffier                    voorzitter