Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Organisatieverordening Brandweer

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening betreffnede de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer
Citeertitel Organisatieverordening Brandweer
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2011
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-1987
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-11-1986
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Geen.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1, vierde lid van de Brandweerwet 1985

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-1987 01-01-2011 nieuwe regeling 25-11-1986
Geen.
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 25 NOVEMBER 1986 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

 

Organisatie beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

25 november 1986.

 

Besluit van de raad van 25 november 1986

 

tot vaststelling van DE VERORDENING BETREFFENDE DE ORGANISATIE, HET BEHEER EN DE TAAK VAN DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER.

 

Artikel 1

 

Plaats en taak

 1. 1.Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer ter uitvoering van de taken, die voortvloeien uit de aan hen ingevolge artikel 1, vierde lid van de Brandweerwet 1985 opgedragen zorg voor:

  1. a.het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  2. b.het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 2. 2.Tot de taak van de brandweer behoort tevens de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen andere werkzaamheden, dan die bedoeld in de leden 1 en 2, aanwijzen die de brandweer verricht. Van elke aanwijzing als hier bedoeld doen burgemeester en wethouders mededeling aan de gemeenteraad.

 4. 4.Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

 

Artikel 2

 

Personeel

 1. 1.Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  1. a.een commandant;

  2. b.een plaatsvervangend commandant;

  3. c.en ten minste:

  4. d.1 officier;

  5. e.6 brandmeesters en onderbrandmeesters;

  6. f.28 brandwachten.

 2. 2.Het personeel bedoeld in lid 1, kan zijn samengesteld uit:

  1. a.personeel dat, na vrijwillige beschikbaarstelling, is aangesteld om anders dan bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  2. b.personeel dat is aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  3. c.personeel dat is aangewezen om op grond van de voor hem geldende rechtspositieregeling van de gemeente mede werkzaamheden bij de brandweer te verrichten.

 3. 3.Indienstneming van het personeel, bedoeld in lid 2, onder a, geschiedt uitsluitend krachtens een aanstelling als ambtenaar, zulks met inachtneming van de bepalingen van de voor dit personeel bij verordening vast te stellen rechtspositieregeling.

 

Artikel 3

 

Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor zijn taakuitoefening noodzakelijk zijn.

 

Artikel 4

 

Materieel

 1. 1.Het brandweermaterieel der gemeente bestaat ten minste uit:

  1. a.2 bluseenheden;

  2. b.1 redvoertuig;

  3. c.1 hulpverleningsvoertuig, type HV II.

 2. 2.Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

 

Artikel 5

 

Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

 

 Artikel 6

 

Melding en alarmering

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een alarmeringsinrichting en een zodanige bezetting ervan dat te allen tijde een melding aan de brandweer en een doeltreffende alarmering van het brandweerpersoneel gewaarborgd zijn.

 

Artikel 7

 

Instrukties

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instrukties.

 

Artikel 8

 

Citeertitel en inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening kan worden aangehaald als ORGANISATIEVERORDENING BRANDWEER.

 2. 2.Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

 3. 3.Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de ORGANISATIEVERORDENING BRANDWEER, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 mei 1973, zoals deze sedertdien is gewijzigd.