Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening Toeristenbelasting

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling N.v.t.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad
Onbekend
24-12-2015 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Gemeenteblad, 23-12-2015
Onbekend
30-12-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 29-12-2014
Onbekend
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 19-12-2013
Het Witte Weekblad, 26 december 2013
Onbekend.
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 20-12-2012
Het Witte Weekblad, 27 december 2012
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad, 28-12-2011
Geen
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
Zeekant, 22-12-2010
Geen
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 17-12-2009
Zeekant, 23-12-2009
Geen
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
Weekendkrant, 24-12-2008
Onbekend
13-01-2007 01-01-2008 nieuwe regeling 19-12-2006
Weekendkrant, 5-1-2007
21 november 2006, nr.18

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, stacaravan, toercaravan, vouwwagen, huifkar, dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 2. b.mobiel kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, toercaravan, vouwwagen en huifkar, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 3. c.overige accommodatie: elk vakantie-onderkomen niet vallend onder het begrip ‘mobiel kampeermiddel’.  

 4. d.kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen merendeels ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

 5. e.vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.

 6. f.volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een

kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van      verschillende kampeermiddelen.

 1. g.woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbaar ander onderkomen of een

deel van een huis of een vergelijkbaar onderkomen.

 1. h.particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep

gelegenheid biedt tot verblijf.

 1. i.particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

 2. j.bedrijfsmatige exploitatie: het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de woningen daadwerkelijk verblijf plaatsvindt.

 3. k.bedrijfsmatig geëxploiteerde woning: een woning die door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 1. 1.Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 2. 2.De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 3. 3.Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 1. 1.van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 2. 2.van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 3. 3.van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf

forensenbelasting is verschuldigd.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingtijdvak.

 

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 1. 1.Voor bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen, particulier verhuurde woningen en voor

kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen, kan het aantal overnachtingen bedoeld in artikel 5 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. Bij de forfaitaire vaststelling wordt het aantal overnachtingen gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten, overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid.

 

 1. 2.Bij de forfaitaire berekening wordt het aantal overnachtende personen, met betrekking tot:

  1. a.particulier verhuurde woningen en bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen per woning gesteld op:

2 personen indien het aantal slaapplaatsen 3 of minder bedraagt;

3 personen indien het aantal slaapplaatsen 4 of 5 bedraagt;

5 personen indien het aantal slaapplaatsen 6 bedraagt;

7 personen indien het aantal slaapplaatsen 7 of 8 bedraagt;

9 personen indien het aantal slaapplaatsen 9 of 10 bedraagt;

11 personen indien het aantal slaapplaatsen meer dan 10 bedraagt.

b.     kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen, per standplaats gesteld op:

2,5 personen indien het aantal slaapplaatsen 3 of minder bedraagt;

3,5 personen indien het aantal slaapplaatsen meer dan 3 bedraagt.

 1. 3.Het aantal nachten wordt:

 1. a.ingeval verblijf wordt gehouden in bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen per woning gesteld op 120;

 2. b.ingeval verblijf wordt gehouden in particulier verhuurde woningen per woning gesteld op 90;

 3. c.ingeval verblijf wordt gehouden in kampeermiddelen, welke geschikt zijn voor gebruik of slechts gebruikt mogen worden gedurende een periode van meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden, per standplaats gesteld op 60.

 

Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.

 

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting:

a.     een mobiel kampeermiddel op een volgtijdige standplaats:     € 1,50;

b.     een overige accommodatie:                         € 2,15.

 

Artikel 9 Belastingtijdvak

1.     Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

2.     In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak, ingeval de belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte, een kalendermaand.

 

Artikel 10 Wijze van heffing

 1. 1.De belasting wordt geheven bij wege van:

 1. a.voldoening op aangifte voor zover het verschuldigde bedrag daarvan wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5;

 2. b.aanslag voor zover het verschuldigde bedrag daarvan wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

 1. 2.Er kan een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 

Artikel 11 Aangifte

De belastingplichtige aan wie niet binnen veertien dagen na afloop van het belastingtijdvak een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die termijn een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet bij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b, van de Gemeentewet.

 

Artikel 12 Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan 10 zal of heeft belopen.

 

Artikel 13 Termijnen van betaling

 1. 1.Voor zover de belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte als

bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a, moet de belasting gelijktijdig met de aangifte aan de in artikel 231, tweede lid onderdeel c, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar worden betaald.

 1. 2.Voor zover de belasting wordt geheven bij wege van aanslag als bedoeld in artikel 10,

eerste lid, onder b, moet de aanslag, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 1. 3.Voor zover een voorlopige aanslag wordt opgelegd als bedoeld in artikel 10, tweede lid, moet de aanslag, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden betaald uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 2. 4.De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 14 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 15  Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b, van de Gemeentewet.

 

Artikel 16 Registratieplicht

 1. 1.De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden een nachtverblijfregister bij te houden.

 2. 2.Het nachtverblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft ten minste gegevens betreffende:

  • naam en woonplaats;

  • datum van aankomst en datum van vertrek;

  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 

Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

 

Artikel 18 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016’ van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de

bekendmaking.

 1. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2017”.

 

 

                              Aldus vastgesteld in de openbare

                              raadsvergadering van 15 december 2016

 

 

                              Y.P.A. Hermans     ,          J. Rijpstra,

                              griffier wnd.                    voorzitter