Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening Commissie Bezwaarschriften 2014

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening commissie bezwaar-en klaagschriften 2014
Citeertitel Verordening commissie bezwaar-en klaagschriften 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-07-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-04-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-06-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling GVOP
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-07-2014 01-04-2014 nieuwe regeling 26-06-2014
GVOP
Onbekend.
10-11-2011 14-12-2010 31-03-2014 nieuwe regeling 27-10-2011
Witte Weekblad, 09-11-2011
Onbekend.
02-01-2005 10-11-2011 nieuwe regeling 26-10-2004
De Zeekant, 20-11-2004
Onbekend.
22-12-2004 22-12-2004 Nieuwe regeling 26-10-2004
De Zeekant, 10-11-2004
Geen.

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 26 juni 2014  

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;  

gelezen het voorstel van het college van 20 mei 2014, nummer ;  

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

gezien het advies van de commissie 3 juni 2014;  

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:  

Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften 2014

 

Artikel 1        Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen of waartegen de klacht is gericht;

 2. b.college: college van burgemeester en wethouders;

 3. c.commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2;

 4. d.vergadering: de hoorzitting(en) van de commissie met aansluitend het raadkameroverleg;

 5. e.de Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2        Inleidende bepaling

 1. 1.Er is een commissie bezwaar – en klaagschriften.

 2. 2.De commissie heeft tot taak het verwerend orgaan te adviseren over de te nemen beslissing op bezwaar- en klaagschriften als bedoeld in artikel 1:5 respectievelijk artikel 9:4 lid 1 van de Wet.

 3. 3.De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.  

 4. 4.Het college kande advisering ten aanzien van door het college te bepalen categorieën bezwaar- en klaagschriften opdragen aan een andere adviescommissie dan bedoeld in het eerste lid. .

 

Artikel 3        Samenstelling van de commissie

 1. 1.De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden.

 2. 2.De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 3. 3.De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 4. 4.De voorzitter en de leden van de commissie mogen op geen enkele wijze binding hebben met het bestuur van de gemeente.

 5. 5.Naast de voorzitter , neemt tenminste een lid deel aan de vergaderingen van de commissie.

 

Artikel 4        Zittingsduur

 1. 1.De voorzitter en de leden worden in beginsel benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar.

 2. 2.De voorzitter en de leden kunnen worden herbenoemd, met dien verstande dat de totale termijn van benoeming niet meer mag bedragen dan acht jaar.

 3. 3.De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen.

 4. 4.De commissie stelt een rooster van aftreden op.

 5. 5.De aftredende of ontslag nemende voorzitter of  leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 5              Secretaris

1.     Het college voegt een secretaris toe aan de commissie.

2.     Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

3.     De secretaris is geen lid van de commissie.

 

Artikel 6        Reglement

Het college stelt, gehoord de commissie, een huishoudelijk reglement op over de inrichting en de werkwijze van de commissie.

 

Artikel 7        Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden, bedoeld in de hierna genoemde artikelen van de Wet, worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 1. a.artikel 2:1, tweede lid;

 2. b.artikel 6:6, wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener;

 3. c.artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 4. d.artikel 7:4, tweede lid;

 5. e.artikel 7:6, vierde lid.

 

Artikel 8        Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Gemeenteberichten waarin deze wordt bekend gemaakt en werkt terug tot en met 1 april 2014.

 2. 2.De “Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften 2011” vervalt.

 3. 3.Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften 2014”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2014

 

J.P.J. Lokker, voorzitter                                        H.C.A. Kolen, griffier

 

TOELICHTING OP DE VERORDENING COMMISSIE BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN GEMEENTE NOORDWIJK

Achtergrond

Er is een vaste commissie van advies die de bestuursorganen van de gemeente Noordwijk adviseert inzake ingediende bezwaar- en klaagschriften.  

In het tweede artikel van deze verordening wordt de commissie voor bezwaar- en klaagschriften (verder: commissie) ingesteld. In het verleden was er op grond van de oude verordeningen sprake van een commissie van advies voor bezwaarschriften en werden de klaagschriften zonder externe advisering afgehandeld. In het kader van kwaliteitsverbetering en efficiency is in 2011 ook de advisering met betrekking tot klaagschriften neergelegd bij de commissie.

De inrichting en de werkwijze van de commissie bezwaar- en klaagschriften worden geregeld in een huishoudelijk reglement, dat door het college wordt vastgesteld, gehoord de commissie. Het vaststellen van de werkwijze rondom de behandeling van bezwaren en klachten is immers een bevoegdheid van het college. Door een afzonderlijk reglement op te stellen is het kan enerzijds de verordening relatief beperkt van omvang blijven en is  het anderzijds mogelijk om snel in te spelen op in de praktijk blijkende behoefte of noodzaak om de werkwijze aan te passen.

Nadere onderbouwing van deze verordening wordt gegeven in de toelichting op de artikelen.

Artikelsgewijze toelichting op Verordening commissie bezwaar- en klaagschriften gemeente Noordwijk

Artikel 1 Begripsbepaling

Op de term bestuursorgaan na, zijn in dit artikel slechts die begripsbepalingen opgenomen die niet in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) voorkomen.

Artikel 2 Inleidende bepaling

In artikel 1:5 van de Awb is omschreven wat onder het maken van bezwaar dient te worden verstaan en in artikel 9:4 lid 1 van de Awb is neergelegd aan welke eisen een klaagschrift moet voldoen.

In het tweede lid wordt de taak van de commissie ten aanzien van ingediende bezwaarschriften en klaagschriften nader geduid. De commissie is bevoegd het betreffende bestuursorgaan te adviseren ten aanzien alle inkomende bezwaren met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken. Tevens is het college bevoegd om in voorkomende gevallen een andere adviescommissie aan te wijzen. Dit is in het verleden bijvoorbeeld gebeurd ten aanzien van de bezwaren die waren gericht tegen de besluiten in het traject van functiewaardering. Voor een dergelijke advisering is specifieke kennis van het ambtenarenrecht noodzakelijk.

Tevens is de commissie bevoegd het dagelijks bestuur te adviseren inzake alle binnengekomen

klaagschriften, die zich richten tegen een gedraging van de bestuursorganen. Klaagschriften die tegen de commissie zelf worden ingediend vallen niet onder deze categorie. Niettemin is de commissie wel bevoegd deze zelf te behandelen. Hier zal in het huishoudelijk reglement verder op worden ingegaan.

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 

Het eerste lid verwijst naar de adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 en 9:14 Awb. In totaal maken vijf leden onderdeel uit van de commissie.  

Artikel 4 Zittingsduur

De zittingsduur van de leden van de commissie is in deze verordening gemaximeerd tot acht jaar, inclusief herbenoeming. De voorzitter en de leden van de commissie worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd. Benoeming dan wel herbenoeming van de voorzitter en de leden geschiedt ingaande 1 april van een kalenderjaar, met dien verstande dat bij benoeming in geval van vervulling van een tussentijdse vacature ingevolge het rooster van aftreden de nieuw benoemde voorzitter of het nieuw benoemde lid de plaats in het rooster inneemt van de voorzitter of het lid dat ontslag heeft genomen.

Artikel 5 Secretaris

Inherent aan een commissie is dat die wordt ondersteund door een secretaris. Het college heeft de bevoegdheid een secretaris aan de commissie toe te voegen.

 

Artikel 6 Huishoudelijk reglement

De nadere invulling van de procedures van de commissie is een bevoegdheid die ligt bij het college. Omwille van flexibiliteit en snelheid worden deze regels opgenomen in een apart besluit, het huishoudelijk reglement. Hierin worden ook regels gesteld ten aanzien van de openbaarheid van de vergaderingen.

 

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De in dit artikel genoemde bevoegdheden gaan over de volgende zaken:

     het eventueel opvragen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde;

     het stellen van een termijn om een verzuim te herstellen;

     het toezenden van stukken aan een gemachtigde;

     het ter inzage leggen van stukken voorafgaand aan de hoorzitting;

     het op de hoogte stellen van belanghebbenden wanneer deze niet in elkaars

     aanwezigheid worden gehoord.

 

 

20140626 ondertekende versie verordening commissie 2014

20140626 ondertekende versie verordening commissie 2014 (PDF)
Omschrijving:

20140626 raadsbesluit verordening commissie 2014

20140626 raadsbesluit verordening commissie 2014 (PDF)
Omschrijving:

20140520 Huishoudelijk Reglement commissie

20140520 Huishoudelijk Reglement commissie (PDF)
Omschrijving: