Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening bezwaarschriften ISD Bollenstreek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening Behandeling Bezwaarschriften ISD Bollenstreek
Citeertitel Verordening Behandeling Bezwaarschriften ISD Bollenstreek
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp Bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Zeekant, 22-12-2007
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. AWB
 2. AWB, art. 1:5
 3. AWB, art. 7:3
 4. AWB, art. 7:7
 5. AWB, art. 7:10, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2008 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant, 22-12-2007
Onbekend.

Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) 

 

De raad der gemeente Noordwijk; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2007, nr. ; 

 

Besluit: 

 

vast te stellen de navolgende Verordening Behandeling Bezwaarschriften ISD Bollenstreek

 

K. van der Pas, 

H.H.M. Groen 

griffier 

voorzitter 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

Begripsomschrijving 

HOOFDSTUK 2 

 Behandeling

Paragraaf 1 

De commissie 

Artikel 2 

Inleidende bepaling 

Artikel 3 

Samenstelling van de commissie 

Artikel 4 

Secretaris 

Artikel 5 

 Zittingsduur

Paragraaf 2 

Procedure 

Artikel 6 

Ingediend bezwaarschrift 

Artikel 7 

Overdracht bevoegdheden 

Artikel 8 

Vooronderzoek 

Artikel 9 

Hoorzitting 

Artikel 10 

Uitnodiging zitting 

Artikel 11 

Quorum 

Artikel 12 

Niet deelneming aan de behandeling van een bezwaarschrift 

Artikel 13 

Openbaarheid zitting 

Artikel 14 

Schriftelijke verslaglegging 

Artikel 15 

Nader onderzoek 

Artikel 16 

Raadkamer en advies 

Artikel 17 

Uitbrengen advies 

Artikel 18 

Toelichting advies 

HOOFDSTUK 3 

Slotbepalingen 

Artikel 19 

Jaarverslag werkzaamheden 

Artikel 20 

Inwerking en citeertitel 

 

De verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek. 

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 1. ISD: Intergemeentelijke Sociale Dienst zoals bedoeld in de door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen en Noordwijk daartoe vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling; 

 2. bestuursorgaan: het dagelijks bestuur van de ISD dat dient te beslissen op een bezwaarschrift; 

 3. verwerend orgaan: de directeur als bedoeld in artikel 14 van de Gemeenschappelijke Regeling; 

 4. commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften; 

 5. wet: de Algemene wet bestuursrecht. 

HOOFDSTUK 2  Behandeling

Paragraaf 1 De commissie 

Artikel 2 Inleidende bepaling

 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de wet. 

 2. De commissie behandelt de bezwaarschriften op het gebied van sociale wet en regelgeving zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling; 

 3. De commissie fungeert tevens als klachtadviescommissie als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onder c, van de Verordening klachtbehandeling ISD Bollenstreek. 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 1. De commissie bestaat uit een vaste voorzitter en vier roulerende leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur van de ISD op voorstel van het bestuursorgaan. 

 2. Degenen die deel uitmaken van de commissie mogen op geen enkele wijze binding hebben met het bestuur van een der gemeenten. 

 3. Naast de voorzitter nemen maximaal twee leden, volgens een door de commissie te bepalen roulatiesysteem, deel aan de vergaderingen van de commissie. 

 4. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een der andere leden van de commissie. 

Artikel 4 Secretaris

Aan de commissie wordt een ambtenaar en een of meer plaatsvervangers als secretaris 

toegevoegd. 

Artikel 5 Zittingsduur

 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. 

 2. Herbenoeming is voor maximaal twee termijnen mogelijk. 

 3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. 

 4. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.  

 

Paragraaf 2 Procedure 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt door de secretaris de datum van ontvangst aangetekend. Tevens zorgt de secretaris voor een deugdelijke registratie van alle ingekomen bezwaarschriften. 

 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld. 

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden  

De bevoegdheden ingevolge de artikelen 

 • 2:1, tweede lid, 

 • 6:6, voor wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn, 

 • 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie, 

 • 7:4, tweede lid, en 

 • 7:6, vierde lid, 

 • van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie. 

Artikel 8 Vooronderzoek

 1. De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. 

 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het de directeur van de ISD vereist voor zover het budget, dat in de begroting van de ISD aan de commissie voor bezwaarschriften is toegekend voor het inwinnen van advies of inlichtingen, niet toereikend is. 

Artikel 9 Hoorzitting

 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen. 

 2. De voorzitter draagt zorg voor de oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda. 

 3. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. 

 4. Indien de voorzitter op grond van het in het derde lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan. 

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 1. De voorzitter van de commissie deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting. 

 2. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste lid. 

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste één lid van de in artikel 3, lid 1 genoemde leden, naast de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is. 

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling van een bezwaarschrift

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een 

bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. 

Artikel 13 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is besloten. 

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid. 

 2. Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen. 

 3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. 

 4. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. 

Artikel 15 Nader onderzoek

 1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter van de commissie uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden. 

 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden. 

 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek. 

 4. Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16 Raadkamer en advies

 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 

 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij de stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt. 

 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. 

 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. 

Artikel 17 Uitbrengen advies

 1. Het schriftelijk advies wordt, onder vermelding van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. 

 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de wet ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verzoekt hij/zij het in het eerste lid, bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen. 

 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift. 

Artikel 18 Toelichting advies

Indien de commissie dit wenselijk acht wordt de voorzitter van de commissie, of een daartoe door de commissie aangewezen lid, in de gelegenheid gesteld het advies mondeling toe te lichten bij het op het bezwaarschrift beslissende bestuursorgaan. 

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 19 Jaarverslag werkzaamheden

De commissie brengt jaarlijks aan het algemeen bestuur van de ISD schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden. 

Artikel 20 Inwerking en citeertitel

 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. 

 2. Alvorens tot wijziging of intrekking van deze verordening wordt overgegaan, wordt de commissie in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen. 

 3. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek. 

publicatie ISD verordeningen 211207

publicatie ISD verordeningen 211207 (PDF)
Omschrijving:
Publicatie De Zeekant

Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek

Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek (PDF)
Omschrijving:
Ondertekende versie van de verordening.