Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening heffing in invordering marktgelden

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De ‘Verordening marktgelden 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de marktgelden in de periode plaatsvindt.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad,30-12-2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad,30-12-2016
Onbekend.
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Gemeenteblad, 30-12-2015
Onbekend.
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 29-12-2014
Onbekend.
01-01-2014 31-12-2013 01-01-2015 nieuwe regeling 19-12-2013
Het Witte Weekblad, 25 december 2013
Onbekend.
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 20-12-2012
Het Witte Weekblad, 27 december 2012
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad, 28-12-2011
Onbekend.
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant, 22-12-2010
Onbekend.
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 17-12-2009
De Zeekant, 23-12-2009
Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
De Zeekant, 24-12-2008
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant, 19-12-2007
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

De raad van gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

 

 

Artikel 2 Belastingplicht

 

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

 

 

Artikel 3 Belastingtijdvak

 

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag. Ingeval het marktgeld per kalenderkwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen strekkende meters van de standplaats.

 

 

Artikel 5 Belastingtarief

 

 1. 1.Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  1. a.per dag:                        €  4,55;      

  2. b.per kalenderkwartaal:         € 38,10.

 1. 2.Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

 

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

 

Artikel 7 Termijn van betaling

 

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  1. a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

 

Artikel 8 Teruggaaf

 

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het teveel betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

 

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 

 1. 1.De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Noordwijk 2017”.

 

 

     Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

 

 

 

 

                         Y.P.A. Hermans               J. Rijpstra,

                         griffier wnd.                    voorzitter