Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening heffing en invordering leges

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2017
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van leges 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De verordening op de heffing en invordering van leges 2016 van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad
Onbekend.
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Gemeenteblad, 24-12-2015
Onbekend.
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 29-12-2014
Onbekend.
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 19-12-2013
Het Witte Weekblad, 25-12-2013
Onbekend.
01-01-2014 nieuwe regeling 19-12-2013
Het Witte Weekblad, 25-12-2013
Onbekend.
01-01-2013 31-12-2013 nieuwe regeling 20-12-2012
Het Witte Weekblad, 27-12-2012
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad, 28-12-2011
Onbekend.
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant, 22-12-2010
Onbekend.
01-01-2010 31-12-2010 nieuwe regeling 17-12-2009
De Zeekant, 23-12-2009
Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
De Zeekant, 24-12-2008
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant, 19-12-2007
Onbekend.

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016           A

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

 1. a.‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 2. b.‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen

 3. c.‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 4. d.‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 5. e.‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 1. a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 2. b.het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

Leges worden niet geheven voor:

 

 1. a.de stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang aangevraagd;

 2. b.bewijzen van onvermogen;

 3. c.stukken of diensten, afgegeven of verricht in het persoonlijk belang van onvermogenden, die van dit onvermogen doen blijken door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats;

 4. d.stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen of fondsen;

 5. e.het in behandeling nemen van door Noordwijkse ingezetenen of in Noordwijk gevestigde verenigingen en stichtingen, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, ingediende aanvragen om een vergunning zoals bedoeld in de artikelen 5:15 (venten), 5:18 (standplaats) en 2:25 (evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk dan wel een vergunning (op basis van welk artikel van de verordening dan ook) voor het houden van een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een ideële doelstelling;

 6. f.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 7. g.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 8. h.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 

 1. 1.De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en Herstelwet.

 3. 3.Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  1. a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 2. 2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 

 1. 1.Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze

verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

2.     Voor de toepassing van artikel 28a van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de

belastingaanslag.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a.     van zuiver redactionele aard zijn;

b.     een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

     1.     onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

     2.     hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

     3.     hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

     4.     onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5.     hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

     6.     onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

     7.     hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 

 1. 1.De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2016’ van 17 december 2015, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 april 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 3. 3.Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A) tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

2.     Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

4.     Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt,

worden na onderdeel 2.3.11 de volgende onderdelen ingevoegd:

2.3.11.A     Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere

handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerst lid, onder j, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten                         € 80,00

2.3.11.B     Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

(bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

activiteiten                                        € 80,00

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is januari 2017.

 3. 3.In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:

  1. a.artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

  2. b.artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.

 

Artikel 14 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Noordwijk 2017”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

 

 

                              Y.P.A. Hermans          J. Rijpstra,

                              griffier wnd.               voorzitter

                         

Leges tarieventabel 2017 Noordwijk A NIEUWE APV

Leges tarieventabel 2017 Noordwijk A NIEUWE APV (DOCX)
Omschrijving: