Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De ‘Verordening graf- en begrafenisrechten 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad, 28-12-2011
Onbekend.
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant, 22-12-2010
Onbekend.
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 17-12-2009
De Zeekant, 23-12-2009
Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
De Zeekant, 24-12-2008
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant, 19-12-2008
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats Oude Zeeweg 32, 2202 CG Noordwijk;

 2. b.graf: een zandgraf of een keldergraf;

 3. c.grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden

 4. d.begraven of een of meerdere asbussen of urnen worden bijgezet;

 5. e.particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -het doen begraven en begraven houden van lijken

 • -het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 1. f.algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een

ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 1. g.particuliere urnennis: een nis in het columbarium, waarvoor aan een natuurlijk persoon

of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 1. h.particuliere urnenkelder: een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 2. i.asbus: een bus ter berging van as van een gecremeerde overledene;

 3. j.urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen:

 4. k.rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particuliere urnennis of een particuliere urnenkelder;

 5. l.uitsluitend recht: het recht op het doen begraven en begraven houden van lijken, asbussen of urnen in een particulier graf alsmede het recht op het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen in een particuliere urnennis of een particuliere urnenkelder;

 6. m.columbarium: een voorziening op de begraafplaats waarin nissen zijn gesitueerd om asbussen dan wel urnen te doen plaatsen.

 

 Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor de oorlogsgraven 1914 1918 en 1940¬-1945.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.     De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij

     deze verordening behorende tarieventabel.

2.     Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving

 waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of

 uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt uitgereikt, worden betaald op het moment van uitreiken van de schriftelijke kennisgeving.

 2. 2.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, worden betaald binnen 10 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 3. 3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

 Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nader regels door het college van burgemeester en wethouders

 Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking

 tot de heffing en invordering van de rechten.

 

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 1. 1.De “Verordening op de heffing en invordering graf- en begrafenisrechten 2016” van

17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.     In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 

 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017”.

 

          Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

 

 

                              Y.P.A. Hermans               J. Rijpstra,

                              griffier wnd.                    voorzitter