Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening heffing en invordering forensenbelasting

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016 van 17 december 2105 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad
Onbekend.
30-12-2015 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Het witte weekblad, 29 december 2015
Onbekend.
25-12-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 18-12-2014
Het witte weekblad, 24 december 2014
Onbekend.
01-01-2014 31-12-2013 01-01-2015 nieuwe regeling 19-12-2013
Het witte weekblad, 25 december 2013
Onbekend.
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 20-12-2012
Het witte weekblad, 27 december 2012
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad,28-12-2011
Onbekend.
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant,22-12-2010
Onbekend.
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 17-12-2009
De Zeekant,23-12-2009
Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
De Zeekant,24-12-2008
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant,19-12-2007
Onbekend.

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 

  1. 1.Onder de naam “forensenbelasting“ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

  2. 2.Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

 

Artikel 3 Vrijstellingen

 

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 

  1. 1.De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

  2. 2.In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde van de woning afzonderlijk, indien de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld met toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken.

  3. 3.In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde van de woning.

  4. 4.De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast.

 

 

Artikel 5 Belastingtarief

 

De belasting bedraagt bij een waarde van:

a.     minder dan € 130.000,00               €    509,15    

b.     € 130.000,00  tot € 220.000,00          €    753,55  

c.     € 220.000,00  tot € 475.000,00          € 1.079,50

d.     € 475.000,00  tot € 795.000,00          € 1.670,00

e.     € 795.000,00 of meer                    € 2.240,35

 

 

Artikel 6 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

 

 

Artikel 8 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 

  1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen  worden betaald uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

  2. 2.De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

 

Artikel 10 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgermeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

 

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 

De “Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 

  1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Artikel 14 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting Noordwijk 2017”.

 

                              Aldus vastgesteld in de openbare

                              raadsvergadering van 15 december 2016

 

 

 

 

                          Y.P.A. Hermans,          J. Rijpstra,

                         griffier wnd.               voorzitter