Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening heffing en invordering afvalstoffenheffing

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2018
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-12-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, 30-12-2016
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 15-12-2016
Gemeenteblad, 30-12-2016
Onbekend.
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 17-12-2015
Gemeenteblad, 23-12-2015
Onbekend.
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad, 31-12-2014
Onbekend.
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 19-12-2013
Het Witte Weekblad, 25-12-2013
Onbekend.
01-01-2013 31-12-2013 nieuwe regeling 20-12-2012
Geen.
Onbekend.
29-12-2011 01-01-2013 nieuwe regeling 21-12-2011
Witte Weekblad,28-12-2011
Onbekend.
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 16-12-2010
De Zeekant,22-12-2010
Onbekend.
01-01-2010 31-12-2010 nieuwe regeling 17-12-2009
De Zeekant,23-12-2009
Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 18-12-2008
De Zeekant,24-12-2008
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2007
De Zeekant,19-12-2007
Onbekend.

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 

 1. 1.Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer.

 2. 2.De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen bij de in deze

verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Belastingjaar

 

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

 1. 1.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 2. 2.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 

 1. 1.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 2. 2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 3. 3.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 4. 4.Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 5. 5.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden betaald uiterlijk 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn geheven van natuurlijke personen en de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 3. 3.In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn geheven van niet-natuurlijke personen en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 1.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 4. 4.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de afvalstoffenheffing worden betaald, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  1. a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 5. 5.De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Kwijtschelding     

 

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing bedoeld in onderdeel 1.1.4 en hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 

De “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016” van 17 december

2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 

 1. 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening afvalstoffenheffing Noordwijk 2017”.

 

     

                                   Aldus vastgesteld in de openbare

                                   raadsvergadering van 15 december 2016

               

 

                              

                                   Y.P.A. Hermans     ,J. Rijpstra,

                                   griffier wnd.          voorzitter      

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2017

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1.1     Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1.1          De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:          € 156,00.

1.1.2          De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt:

1.1.2.1     indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht

wordt gebruikt door één persoon vermeerderd met:                €   18,12;

1.1.2.2     indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht

wordt gebruikt door meer dan één persoon vermeerderd met:     € 118,92;

1.1.3          In afwijking van onderdeel 1.1.2 wordt de belasting als bedoeld

          in onderdeel 1.1.1, indien het perceel op 1 januari van het

          belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de

          aanvang van de belastingplicht niet permanent mag worden

          bewoond, vermeerderd met:                              €   18,12.

1.1.4          Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen,

          bedraagt de belasting voor het in bruikleen hebben van een

          extra container van 140 of 240 liter (=boven hetgeen volgens

          de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is

          verstrekt), per extra container:                    € 183,84.

 

Hoofdstuk 1.2     Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

1.2.1          Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting

voor het op aanvraag omwisselen:

1.2.1.1     van een 140 liter container voor restafval naar een 240 liter

container voor restafval, per keer:                    €   25,00;

1.2.1.2     van een 240 liter container voor groente-, fruit- en tuinafval

naar een 140 liter container voor groente-, fruit- en tuinafval,

per keer:                                   €   25,00;

1.2.1.3     van een 240 liter container voor restafval naar een 140 liter

container voor restafval, per keer:                         0,00;

1.2.1.4     van een 140 liter container voor groente-, fruit- en tuinafval

naar een 240 liter container voor groente-, fruit- en tuinafval,

per keer                                   €     0,00.

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2016,

 

De griffier (wnd). van de gemeente Noordwijk,