Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

OnderzoeksverordeningGemeente Noordwijk

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Onderzoeksverordening 2017
Citeertitel Onderzoeksverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 08-07-2017
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2017
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-02-2017
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Gemeenteblad, 7 juli 2017
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-07-2017 01-01-2017 nieuwe regeling 23-02-2017
Gemeenteblad, 7 juli 2017
Onbekend.
01-01-2008 01-01-2008 01-01-2017 nieuwe regeling 30-10-2008
Zeekant, 19-11-2008
Onbekend.
15-11-2003 01-01-2008 nieuwe regeling 28-10-2003
De Zeekant, 11-11-2003
Onbekend.

Onderzoeksverordening 2017

De raad van gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Onderzoeksverordening 2017

 1. 1.Inleiding

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft een controlerende taak ten aanzien van het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. Voor de controlerende taak heeft de raad een groot aantal instrumenten tot zijn beschikking.De bestaande controle-instrumenten zijn het mondeling en schriftelijk vragenrecht, de informatieplicht van het college, het recht van interpellatie, het instellen van een onderzoek (zonder verplichte medewerking), de accountantscontrole, de rekenkameronderzoeken en de zogenaamde 213a onderzoeken (naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur).Met het vaststellen van de onderzoeksverordening van de raad wordt het controle-instrumentarium van de raad gecompleteerd.
Ten opzichte van de onderzoeksverordening 2008 hebben zich enkel kleine tekstuele aanpassing plaatsgevonden.  

2.          Algemene bepalingen

Artikel 1. - begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • doelmatigheid: De mate van realiseren van gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen

 • doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

3.          Onderzoeken

Artikel 2. – Onderzoeksfrequentie  

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders voert jaarlijks maximaal een onderzoek uit naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de bedrijfsvoering of de uitvoering van taken door de gemeente. Het onderwerp van onderzoek wordt jaarlijks op basis van actuele accountantsrapportages en / of interne controles bepaald.

 2. 2.Het college van burgemeester en wethouders toetst periodiek de doeltreffendheid van maximaal een in een programma of paragraaf opgenomen activiteit. Het onderwerp van onderzoek wordt op basis van politieke relevantie bepaald.

Artikel 3. – Onderzoeksprogramma

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders zendt na vaststelling door het college een onderzoeksprogramma naar de raad van het te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 2. 2.In het onderzoeksprogramma wordt intern onderzoek globaal aangegeven:

 • -het object van onderzoek;

 • -de relevantie van het onderzoek;

 • -de reikwijdte van het onderzoek;

 • -de onderzoeksmethode;

 • -de doorlooptijd van het onderzoek;

 • -de wijze van uitvoering.

 1. 3.In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4. – Voortgang onderzoeken

Het college van burgemeester en wethouders rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. – Rapportage en gevolgtrekking

 1. 1.De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 2. 2.Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbeteringen organisatorische maatregelen.

4.          Overig

 

Artikel 6. – Intrekken oude verordening

De “Onderzoeksverordening 2008” vastgesteld bij raadsbesluit 30 oktober 2008, wordt ingetrokken per 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

Artikel 7. – Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

Artikel 8. – Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als de “Onderzoeksverordening 2017”

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Noordwijk van 23 februari 2017

De griffier,                         De burgemeester,