Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u de complete tekst van de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordwijk. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Bekendmaking vindt plaats op overheid.nl

  

Verordening gemeentelijke Rekenkamer

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Noordwijk
Officiële naam regeling Verordening op de Rekenkamer 2012
Citeertitel Verordening gemeentelijke rekenkamer
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-07-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-06-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Zeekant, 18-07-2012
Kenmerk voorstel -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81a
 2. Gemeentewet, art. 185

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2012 nieuwe regeling 26-06-2012
De Zeekant, 18-07-2012
-
01-01-2005 01-01-2005 01-07-2012 nieuwe regeling 26-10-2004
De Zeekant, 03-10-2007
7-9-2004, nr. 124

 

 

De Raad der gemeente Noordwijk;

 

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer 2012:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.     Wet: Gemeentewet;

b.     voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

c.     college: college van burgemeester en wethouders;

d.     commissie: de sollicitatiecommissie;

e.     rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Noordwijk

 

Artikel 2 Rekenkamer

1.     Er is een rekenkamer.

2.     De rekenkamer bestaat uit maximaal 5 leden.

 

Artikel 3 Benoeming leden

 1. 1.De Raad benoemt de leden en de voorzitter van de rekenkamer op aanbeveling van de commissie.

 2. 2.De Raad benoemt de leden van de Rekenkamer voor een periode van 6 jaar.

 3. 3.De commissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  1. a.de mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  2. b.een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt.

 4. 4.De Raad benoemt de voorzitter op voordracht van de leden van de Rekenkamer.

 5. 5.Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

 

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

De Raad ontslaat de leden van de Rekenkamer als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

 

Artikel 5 Budget

 1. 1.De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 2. 2.De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de Raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid.

 3. 3.De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de Raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.

 

Artikel 6 Rechtspositie

De Raad stelt bij verordening vast of en, zo ja, welke ambtelijke rechtspositionele regelingen op de leden van de Rekenkamer van overeenkomstige toepassing zullen zijn, alsmede eventuele andere afspraken.

 

Artikel 7 Verzoek

De Raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het in stellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de Raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de Raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 8 Rapportage en terugkoppeling

 1. 1.De rekenkamer stelt de onderzochte partij in de gelegenheid om kennis te nemen van het ontwerprapport teneinde kennelijke onjuistheden in de bevindingen te signaleren.

 2. 2.De onderzochte partij zendt haar reactie binnen vier weken aan de rekenkamer.

 3. 3.Na ontvangst van de reactie sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

 4. 4.Het definitieve rapport wordt gelijktijdig aangeboden aan de raad en aan het college.

 5. 5.Het college geeft uiterlijk vijf werkdagen voor de commissievergadering waarin het rapport is geagendeerd aan de raad haar reactie op de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer.  

 

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamer.

 

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

 

Artikel 11. Intrekking oude verordening

De Verordening op de Rekenkamer van 1 januari 2005 wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 26 juni 2012

 

 

drs. J.P.J. Lokker               H.C.A. Kolen          

voorzitter                    griffier

 

 

 

8j Vastgesteld Verordening Rekenkamer juni 2012

8j Vastgesteld Verordening Rekenkamer juni 2012 (PDF)
Omschrijving:
Ondertekende versie